Harmonogram odbioru odpadów

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. 2020r., poz. 1439 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje:

 • Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kosów Lacki odbiera
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. w Stoczku, ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek

Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): Gajówka Zachodnia 21C, 07-104 Stoczek

Odpady przyjmowane są w każdy poniedziałek od 7:00 do 15:00 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy - w takim przypadku odpady będą odbierane pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym od pracy.

Wykaz odpadów przewidzianych do zbierania i czasowego magazynowania na terenie PSZOK:

 1. papier i tektura (20 01 01, 15 01 01),
 2. opakowania metalowe, drobny złom (15 01 04, 20 01 40),
 3. opakowania z tworzyw sztucznych i plastik (20 01 39, 15 01 02),
 4. szkło opakowaniowe (20 01 02, 15 01 07),
 5. opakowanie wielomateriałowe (15 01 05),
 6. bioodpady stanowiące odpady komunalne,
 7. odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (15 01 10), (20 01 13), (20 01 14), (20 01 15), (20 01 17), (20 01 19), (20 01 26), (20 01 28), (20 01 29), (20 01 30), (20 01 80) w tym przeterminowane leki (20 01 31), (20 01 32),
 8. zużyte baterie i akumulatory (20 01 33, 20 01 34),
 9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym RTV i AGD,
 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstwa domowego (20 03 07),
 11. zużyte opony (16 01 03),
 12. popiół pochodzący z instalacji grzewczych budynków mieszkalnych,
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno- budowlanej (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 17, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99).

Przeterminowane leki można przekazać do pojemników umieszczonych w:

 • Apteka CHOMA przy ul. Wolności 45 w Kosowie Lackim
 • Apteka PIGUŁKA przyl. ul. Słonecznej 8 w Kosowie Lackim

Zużyte baterie można przekazać do pojemnika umieszczonego w:

 • budynku Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki przy ul. Kościelna 20

Informacja o osiągniętych przez Gminę Kosów Lacki w 2019r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 50,46%
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr = 34,42%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr = nie dotyczy

Powyższe wartości poziomów obliczono w oparciu o:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017r., poz. 2412)
 2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167).

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  z terenu Gminy Kosów Lacki w 2024r.

harmonogram1

 

harmonogram2

 

harmonogram3