Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Gmina
18.05.2024
Ogłoszenie o naborze[0]

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki o naborze na wolne stanowisko pracy na stanowisko

pracownik gospodarczy

(na zastępstwo)

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kościelna 20, 08-330 Kosów Lacki

Określenie stanowiska:   pracownik gospodarczy

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego UE lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie  podstawowe, preferowane osoby z wykształceniem zawodowym,   
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik gospodarczy/kierowca.
 6. Prawo jazdy kat. B (uprawnienia do kierowanie ciągnikiem z przyczepą).

2. Wymagania dodatkowe:

Umiejętność obsługi sprzętu mechanicznego (kosiarka, podkaszarka, wiertarka itd.). Samodzielność, zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność, systematyczność, sumienność, umiejętność pracy w zespole

3. Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku:

 1. Wykonywanie prac  porządkowych na terenie miasta i obiektach należących do Gminy,
 2. W okresie wiosenno-jesiennym  wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta,
  w tym obsługa m.in. kosiarki pilarki, podkaszarki,
 3. Kierowanie ciągnikiem z przyczepką,
 4. W okresie zimowym odśnieżanie oraz posypywanie solą z piaskiem ulic należących do Gminy i innych miejsc wskazanych przez przełożonych,
 5. Obcinanie i malowanie drzew, oflagowanie ulic na okres świąt i uroczystości ,
 6. Montaż i demontaż znaków drogowych, małej architektury, drobne prace remontowe na drogach gminnych (łatanie dziur, malowanie oznakowania),
 7. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.
 8. Dbanie o powierzone mienie

4. Wymagane dokumenty: 

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny ;
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i posiadanie zdolności do czynności prawnych;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku pracy,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

5. Warunki pracy: 

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Praca w terenie.

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Urzędzie Miasta
i Gminy Kosów Lacki, ul. Kościelna 20,08-330 Kosów Lacki lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - pracownik gospodarczy” w terminie do dnia 28.05.2024r. Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne- nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 787 91 05.

7. Dodatkowe informacje:

a) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprze e-mail.

b) dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną przez kandydata odebrane po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury rekrutacji protokolarnie będą zniszczone.

6. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L 119.1. z 04.05.2016 informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kosów Lacki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kościelna 20 ,    08-330 Kosów Lacki tel. 25 78 79 105. E-mail: samorzad at[2][1] kosowlacki [dot] pl () lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który jest dostępny pod adresem e-mail:inspektor [dot] rodo at[2][1] naticom [dot] pl.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie art. 9 RODO w przypadku danych dotyczących zdrowia.
 4. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów.
 6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje państwu: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu.
 7. Na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Gminę Kosów Lacki Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Burmistrz Miasta i Gminy  Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak


Adres źródłowy: https://kosowlacki.pl/news/ogloszenie-o-naborze

Załączniki
 • [0] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/styles/node/public/obrazek/2024-05/nabor.jpg?itok=71_4f35L
 • [1] https://kosowlacki.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [2] https://kosowlacki.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif