Strona Główna
Aktualności

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Email Drukuj PDF

                                                       Kosów Lacki, dn. 09.12.2019 r.

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

Ul. Kolejowa 2

 

OSO.426.5.2019

 

                       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych.                      ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

 

I. Zamawiający:

Gmina Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki

tel. 257879105, fax. 257879038, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki reprezentujący Gminę Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi trenerskiej Miejsko Gminnego Klubu Sportowego KOSOVIA Kosów Lacki w 2020 r.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

-   prowadzeniu treningów sekcji piłki nożnej juniorów w wymiarze 16 godz. miesięcznie

-   administrowaniu działalności klubu, prowadzenie bieżącej dokumentacji

-   dokonywaniu niezbędnych zgłoszeń i rejestracji klubu i drużyn piłkarskich na zawody                                                                              

   i turnieje w OZPN oraz u innych podmiotów w zależności od potrzeb,

- zapewnieniu opieki nad niepełnoletnimi piłkarzami podczas przejazdów na zawody

   sportowe do innych miejscowości oraz w trakcie ich trwania

- rekrutacji zawodników

- utrzymywaniu w odpowiednim stanie boisk sportowych na stadionie miejskim przy ul. Kościelnej 20 wykonywanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych tj. koszenie i nawożenie trawy na bieżąco , wałowanie płyt boiska

( sprzęt oraz materiały eksploatacyjne Zamawiającego )

 

- dokonywaniu przeglądów infrastruktury stadionu pod kątem bezpieczeństwa osób  korzystających oraz zgłaszanie Zleceniodawcy wszelkich jej uszkodzeń i awarii ,

- nadzorze nad stanem sanitarnym , technicznym oraz wyposażeniem pomieszczeń przekazanych do dyspozycji MGKS KOSOVIA w budynku przy ul. Kościelnej 20

- trosce o godne reprezentowanie gminy przez zawodników MGKS KOSOVIA przez zadbanie o wyposażenie w sprzęt , schludny wygląd zawodników oraz stosowne zachowanie podczas treningów i rozgrywek ,

- składaniu rocznych i okresowych sprawozdań z działalności klubu,

- promocji działalności MGKS KOSOVIA w gminie Kosów Lacki, a szczególnie poza

gminą: informacje dla mieszkańców, kibiców oraz mediów

 Komplet dokumentów do pobrania

Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Email Drukuj PDF

Kosów Lacki, dn. 09.12.2019 r.

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

Ul. Kolejowa 2

 

OSO.426.4.2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

( Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

 

I. Zamawiający

Gmina Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki

tel. 257879105, fax. 257879038, adres e mail. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki reprezentujący Gminę Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie transportu piłkarzy oraz działaczy Miejsko Gminnego Klubu Sportowego Kosovia Kosów Lacki na zawody sportowe i inne wyjazdy w 2020 r.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu (dowóz i odwóz) piłkarzy oraz działaczy Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego Kosovia Kosów Lacki na zawody sportowe i inne wyjazdy w 2020 r. Usługa będzie wykonywana zazwyczaj jeden raz w tygodniu, głównie w weekendy, zgodnie z harmonogramem rozgrywek, który zostanie przedłożony Wykonawcy.

Zakres usługi obejmuje dowóz i odwóz młodzików, juniorów oraz seniorów. Rozliczenia za wykonanie usługi będą prowadzone według stawki za 1 km przewozu, którą Wykonawca określi w formularzu ofertowym w cenach brutto oraz rzeczywiście przejechane kilometry. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia (wyjazdu i przyjazdu) świadczenia usługi, za który Wykonawca będzie naliczał swoje wynagrodzenie w rozliczeniu z Zamawiającym jest stadion sportowy w Kosowie Lackim przy ul. Kościelnej 20.

 Komplet dokumentów do pobrania

Więcej…
 

Zarządzenie 89/2019

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE

Nr 89 /2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 5 grudnia 2019r.

ZARZĄDZENIENr 89 /2019Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lackiz dnia 5 grudnia 2019r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506) i art. 25 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204), zarządzam co następuje:

§ 1
Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomość rolna położona w obrębie wsi Guty gm. Kosów Lacki, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2
Wykaz w którym mowa w § 1 podaję do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki i na stronie internetowej Gminy www.kosowlacki.pl oraz w prasie lokalnej.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy

 

Zarządzenie 88/2019

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE

Nr 88/2019

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 5 grudnia 2019r.

w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kosów Lacki

           Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jedn. tekst. Dz. U. z 2019r., poz. 506/, art. 28, art.37 ust.1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U z 2018r. , poz. 2204 z późn. zm./, § 3 ust.1, § 6, §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jedn. Dz. U z 2014, poz. 1490 / zarządza się co następuje:

§ 1

  1. 1.Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będących własnością Gminy Kosów Lacki oznaczoną numerem działki 357 o powierzchni 149m2 położna w obrębie miasta Kosów Lacki - cena wywoławcza w kwocie 150.000 zł .

§ 2

 

  1. 1.Zatwierdzam ogłoszenie o przetargu, które stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
  2. 2.Zatwierdzam regulamin przetargu, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

 

     Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 4

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                          

 

           BURMISTRZ

 

           Jan Słomiak


 


Strona 1 z 186
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama