RODO

RODO

INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki jest Pani Paulina Skrouba dostępna pod adresem e-mail:  inspektor [dot] rodo at[2][1][0] naticom [dot] pl
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kosów Lacki reprezentowana przez Burmistrza, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki, tel. 25 787 91 05,
  e-mail: samorzad at[2][1][0] kosowlacki [dot] pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor [dot] rodo at[2][1][0] naticom [dot] pl
 3. Do zakresu działania samorządu należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Ogólną podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Kosów Lacki stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. Szczegółowe cele i sposoby przetwarzania danych osobowych określone zostały w szeregu ustaw kompetencyjnych, w szczególności w ustawie z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z przepisów prawa oraz wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawą przetwarzania danych kontaktowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda. Przetwarzanie danych kontaktowych ma na celu ułatwić kontakt z Panią/Panem.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych - na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych - na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
  3. ograniczenia przetwarzania - na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
 7. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. Konsekwencją ich niepodania będzie nierozpoznanie sprawy.
 8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
  5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia;
  6. cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Jan Słomiak
Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki


Adres źródłowy: https://kosowlacki.pl/page/rodo

Załączniki
 • [0] https://kosowlacki.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [1] https://kosowlacki.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [2] https://kosowlacki.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif