Przedterminowe wybory sołtysa

Przedterminowe wybory sołtysa

Gmina
15.04.2021
zaślepka[0]

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 21 i § 29 ust. 4 Statutu Sołectwa Rytele Święckie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/261/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rytele Święckie (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz.10502), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje że zwołuje się zebranie mieszkańców sołectwa Rytele Święckie celem dokonania:

przedterminowych wyborów Sołtysa sołectwa Rytele Święckie

Wybory zostaną przeprowadzone
w dniu 23 kwietnia 2021 r.
o godz. 14.00,
w budynku świetlicy wiejskiej
w Rytelach Święckich.

UWAGA!
W przypadku braku quorum w I–wszym terminie, wybory zostaną przeprowadzone w II-gim terminie tj. w dniu 23 kwietnia 2021 r. o godz. 14.20. Wybory przeprowadzone w II terminie będą ważne bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Dla ważności wyborów w I terminie wymagane jest uczestnictwo w zebraniu wiejskim 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którzy w dniu zebrania ukończyli 18 lat i posiadają czynne prawo wyborcze.

Burmistrz Miasta i Gminy

Jan Słomiak


Adres źródłowy: https://kosowlacki.pl/index.php/news/przedterminowe-wybory-soltysa-0

Załączniki
  • [0] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/styles/node/public/default_images/zaslepka%20%282%29.jpg?itok=nzt0iW8z