Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014

czwartek, 30 kwietnia 2015 11:02 Andrzej
Drukuj

 

     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014

I. Wstęp.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

II. Zagadnienia ogólne.

1. Od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowane było przez Zakład Usług Komunalnych ,, JAWA"Iwona Wojtczuk, ul. Wolnosci 51, 08-330 Kosów Lacki. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na okres od  01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

 

 

 2. Gmina Kosów Lacki zorganizowała punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Olszewie, działka nr 191/2. Gmina wydzierżawia działkę wraz z wyposażeniem i utrzymaniem pracownika od firmy zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Punkt selektywnego zbierania wyposażony jest w kontenery i pojemniki przystosowane odpowiednio do gromadzenia następujących frakcji odpadów komunalnych :

 

 

a) papier i tektura

b) opakowania metalowe, drobny złom, opakowania z tworzyw sztucznych i plastik opakowania wielomateriałowe

c) szkło opakowaniowe

d) odpady ulegajace biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone

e)odpady niebezpieczne powstajace w gospodarstwach domowych oraz przeterminowane leki

f)zużyte baterie i akumulatory,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym RTV i AGD

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe

i) zużyte opony

j) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i inych robót budowlanych wykonywanych przez własciciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej.

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Kosów Lacki nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego, przekazywane były do RIPOK w Woli Suchożebrskiej,

ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na

terenie gminy został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PSZOK został utworzony przez Zakład Usług Komunalnych ,, JAWA"Iwona Wojtczuk, ul. Wolnosci 51, 08-330 Kosów Lacki firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Kosów Lacki.

Odpady komunalne z terenu Gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości w PSZOK. Mieszkańcy samodzielnie mają możliwość dostarczenia odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W PSZOK zbierane są odpady komunalne.

W dalszej perspektywie rozpatruje się możliwość rozbudowy Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania odpadów komunalnych ( doposażenia w kontenery i pojemniki) do segregacji odpadów komunalnych na terenie PSZOK. Brak jest konkretnych szacunków na temat nakładów finansowych do poniesienia w celu rozwoju PSZOK dla gminy Kosów Lacki.

3. Liczba mieszkańców.

a) liczba wszystkich mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014r. – 6 517

b) liczba mieszkańców objętych systemem; 5 005 osób zamieszkujących teren gminy , w tym  

   złożonych zostało 1810 deklaracji,

c) liczba osób nie zamieszkałych na terenie gminy ale zameldowanych – 1 512

4. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy.

1) W 2014 r. w ramach działania nowego systemu Zakład Usług Komunalnych ,, JAWA"Iwona Wojtczuk, ul. Wolnosci 51, 08-330 Kosów Lacki odebrał z terenu Gminy Kosów Lacki 207,88Mg odpadów komunalnych w tym:

 

      -   niesegregowane zmieszane odpady komunalne: 108,62Mg

       -   urządzenia zawierające freony:1,2Mg

       - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35:1,3Mg      

       - zużyte opony: 10 Mg

     - Inne odpady nieulegające biodegradacji: 11,02Mg

​​2) Osiągnięte poziomy recyklingu.

  1. 1.Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 16,20%.
  2. 2.Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następującychodpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 16,35%.

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Wysokość opłaty miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: 5zł

Wysokość opłaty miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny: 12zł

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 290 006,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2014r.: 33 544,00zł.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 318 650,20 zł.

   V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.:

1. Koszty łącznie: 290 006,00 zł

2. Kampania informacyjna: 900 zł

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 253 028,88 zł

4. Pozostałe koszty: 36 077,12 zł, w tym:

- utrzymanie PSZOK-u wraz z pracownikiem

- szkolenia pracowników

- wynagrodzenie pracownikow obsługujących gospodarkę odpadami

- aktualizacja oprogramowania programu obsługującego gospodarkę odpadami komunalnymi

Sporządził: Paweł Dmowski