ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/2012

poniedziałek, 08 października 2012 00:00 Andrzej
Drukuj

          Kosów Lacki, 08.10.2012r.

ZOS 9/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/2012

Dotyczy: zamówienia na dostawę węgla kamiennego typu „kostka” oraz „eko groszek” do szkół z terenu gminy Kosów Lacki w sezonie grzewczym 2012/2013

 

Zamawiający:

Zespół Obsługi Szkół w Kosowie Lackim

ul. Armii Krajowej 6

08-330 Kosów Lacki

Tel./fax 25 787-94-94

Osoba odpowiedzialna: Dorota Strzała

 1. 1.Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa węgla kamiennego typu: „eko groszek” w ilości 20 ton do Szkoły Podstawowej w Rytelach Święckich; „kostka” w ilości 2,5 tony do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim oraz w ilości 10 ton do Szkoły Filialnej w Telakach.

 

Oferowany węgiel powinien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż:

a) wartość opałowa (kaloryczność) – nie mniejsza niż 26 000 kJ/kg

b) zawartość popiołu – do 6%

c) zawartość siarki – do 0,6%.

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w okresie trwania umowy tj. od daty podpisania do 31 marca 2013r. w  ilościach (nie mniej niż 2,5 tony jednorazowo) i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz rozładowania węgla w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

Wykonawca wraz z dostawą dostarcza do zamawiającego atest jakości kopalni (producenta) potwierdzający parametry węgla.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego dokonania pomiaru wagi i jakości dostarczonego węgla.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostaw (maksymalnie o 20%) w stosunku do zapotrzebowania określonego w zapytaniu ofertowym z uwagi na warunki atmosferyczne.

2.Sposób złożenia oferty

 

Ofertę (z podaną nazwą zadania) należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu (załącznik nr 1), podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Dopuszczalne metody złożenia oferty: faxem 25 787-94-94; mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub też dostarczenie osobiście do siedziby zamawiającego Zespołu Obsługi Szkół w Kosowie Lackim ul. Armii Krajowej 6, 08-330 Kosów Lacki (budynek LO) do godz. 1000 dnia 15.10.2012r.

Oferty, które wpłynął do zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą i rozładunkiem towaru.

Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. 3.Kryterium wyboru oferty

Cena - 100%

4.Załączniki do ogłoszenia

1) druk oferty

2) projekt umowy


 

           Załącznik Nr 1

                                                                                                         ….................................................

                                                                                                                     miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Obsługi Szkół w Kosowie Lackim

ul. Armii Krajowej 6

08-330 Kosów Lacki

NIP 823-13-96-031

Tel./fax 25 787-94-94

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek  800 – 1600

DANE OFERENTA

Nazwa ….............................................................................

             ….............................................................................

             ….............................................................................

Adres   ….............................................................................

             ….............................................................................

Tel./fax ….............................................................................

NIP       ….............................................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 4/2012 z dnia 08 października 2012r. Na: dostawę węgla kamiennego typu „kostka” oraz „eko groszek” do szkół z terenu gminy Kosów Lacki w sezonie grzewczym 2012/2013 zobowiązuję się do wykonania tego zadania za następującą cenę:

 1. 1.cena brutto za 1 tonę węgla kamiennego typu „kostka”        …........................... zł
 2. 2.cena brutto za 1 tonę węgla kamiennego typu „eko groszek” …......................... zł

Łączna wartość zamówienia - (12,5 tony * …............... + 20 ton * …....................) = …................ zł

Słownie: …................................................................................................................... złotych

Oświadczam, że:

 1. 1.Podana wyżej cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 2. 2.Zapoznałem się z projektem umowy i akceptuję jego zapisy.
 3. 3.Załączam do niniejszej oferty – atest jakości, potwierdzający parametry węgla oraz …................. 

    …........................................................................................................................................................

                                                                                  …....................................................................

                                                                                              (pieczęć firmowa i podpis oferenta)

 

 


 

Załącznik Nr 2

UMOWA Nr  …......../2012

 

Zawarta w dniu …....................... 2012 roku w Kosowie Lackim pomiędzy Zespołem Obsługi Szkół w Kosowie Lackimi zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowaną przez:  

dyrektora Panią Dorotę Strzałę

a ….....................................................................

z siedzibą w …...................................................

Reprezentowanym przez:

….......................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,  o następującej treści:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr 4/2012 na dostawę węgla kamiennego typu „kostka” oraz „eko groszek” do szkół z terenu gminy Kosów Lacki w sezonie grzewczym 2012/2013, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na:

 1. 1.Dostawie węgla kamiennego typu: „eko groszek” w ilości 20 ton do Szkoły Podstawowej w Rytelach Święckich; „kostka” w ilości 2,5 tony do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim oraz w ilości 10 ton do Szkoły Filialnej w Telakach.
 2. 2.Dostarczony węgiel powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami:

a) wartość opałowa (kaloryczność) – nie mniejsza niż 26 000 kJ/kg

b) zawartość popiołu – do 6%

c) zawartość siarki – do 0,6%.

§ 2

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostaw (maksymalnie o 20%) w stosunku do zapotrzebowania określonego w zapytaniu ofertowym z uwagi na warunki atmosferyczne.

           § 3

 1. 1.Dostawa realizowana będzie w sezonie grzewczym 2012/2013 w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, określającego jednorazową dostawę węgla w ilości nie mniejszej niż 2,5 tony.
 2. 2.Miejsce dostawy węgla ustala się:
 3. a.Szkoła Podstawowa w Kosowie Lackim ul. Polna 1.
 4. b.Publiczna Szkoła Podstawowa w Rytelach Święckich.
 5. c.Szkoła Filialna w Telakach.

§ 4

 

Dostawca do każdej partii towaru dołączy świadectwo jakości potwierdzające spełnienie norm jakościowych określonych w § 1 ust. 2.

§ 5

 1. 1.Cenę dostawy 1 tony węgla kamiennego typu „eko groszek” ustala się na …............. złotych brutto (słownie: …........................................... złotych …./100 ) wraz z transportem, załadunkiem i rozładunkiem. Powyższa cenaz oferty złożonej w zapytaniu ofertowym i obowiązuje do dnia 31 marca 2013r.
  1. 2.Cenę dostawy 1 tony węgla kamiennego typu „kostka” ustala się na …............. złotych brutto (słownie: …........................................... złotych …./100 ) wraz z transportem, załadunkiem i rozładunkiem. Powyższa cenaz oferty złożonej w zapytaniu ofertowym i obowiązuje do dnia 31 marca 2013r.

§ 6

Płatnikiem za dostarczony do szkół towar będzie Zespół Obsługi Szkół w Kosowie Lackim.

Faktury Wykonawca będzie wystawiał na rzecz Zespołu Obsługi Szkół w Kosowie Lackim z adnotacją dotyczącą miejsca i ilości dostawy.

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego dokonania pomiaru wagi i jakości dostarczonego węgla. W przypadku dostarczenia węgla o jakości nie spełniającej norm określonych w  § 1 ust. 2 oraz w razie niedostarczenia go w wymaganym terminie wynikającym z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

            WYKONAWCA                                                                               ZAMAWIAJĄCY

Poprawiony: wtorek, 09 października 2012 09:12