Inwestycje UE

środa, 30 listopada 2011 12:33 Tomek
Drukuj

                                           UE       ZPORR

„Budowa wodociągu w Wólce Okrąglik, Wólce Dolnej, Bojarach, Rytelach Święckich; Gmina Kosów Lacki”.

Całkowita wartość projektu wynosi  915 936,30 PLN Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą 899936,30 PLN. Dofinansowanie  projektu w kwocie 674 952,22PLN c o stanowi 75 % wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu w tym środki EFRR 584 958,59 PLN (65% wydatków kwalifikowalnych)  Współfinansowanie z budżetu  państwa 89 993,63 PLN (10% wydatków kwalifikowalnych).


Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w ramach naboru 24 października - 16 listopada 2005r. Informacja o akceptacji projektu do realizacji i pomyślnym przejściu oceny formalnej i merytorycznej  ogłoszona została Uchwałą Nr 1755/299/2006 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 08/08/2006.

W ramach projektu wykonano:
Wskaźniki produktu
03.2.33 Długość wybudowanej sieci wodoci±gowej 17,89 km
Wskaźniki rezultatu
03.2.89 Liczba gospodarstw domowych/budynków pod³±czonych do sieci wodoci±gowej 156 szt
03.2.90 Liczba osób korzystaj±cych z sieci wodoci±gowej ok. 800 osób
03.2.91 D³ugo¶æ sieci wodoci±gowej na terenie gminy 65,39 km

 Budowa sieci kanalizacyjnej w Kosowie Lackim Pańska Kolejowa ( ulice przyległe) z przepompownią ścieków 

Całkowita wartość projektu  796 889,96 PLN całkowite wydatki kwalifikowana w ramach Projektu do 737 360,73 PLN dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 520 460,10 PLN  co stanowi 70,58% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.


W ramach projektu wykonano:

Wskaźniki produktu:

 długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 3,59km

 Liczba wybudowanych przepompowni ścieków 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

 Liczba gospodarstw domowych /budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej szt. 70

 liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej osoby 330
 długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy po wykonaniu projektu 15,39 km


Inwestycje w gminie:

W gminie Kosów Lacki trwa realizacja zaplanowanych na ten rok inwestycji. Niektóre z nich rozpoczęto z opóźnieniem z powodu przedłużających się procedur oceny wniosków przez Urząd Marszałkowski. Część inwestycji wykonuje się mimo nie otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Obecnie trwają następujące prace:

1)     budowa wodociągu zachodniego,

2)     utwardzenie placu autobusowego kostką brukową,

3)     budowa chodnika na deptaku,

4)     zagospodarowanie placu przy ośrodku zdrowia przy ul.Kościelnej,

5)     poszerzenie drogi do Żoch,

6)     budowa obiektu oświatowego,

7)     remont ul.Długiej,

8)     żwirowanie dróg gminnych

Dotychczas wykonano:

1)     asfalt przy Szkole Podstawowej w Rytelach Święckich,

2)     regulację rzeki Kosówki,

3)     remont pomieszczeń w części podpiwniczonej ośrodka zdrowia,

4)     boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim,

5)     przystanki autobusowe (7 szt.)

6)     kanalizację sanitarną na ul.Gutowskiej, Mostowej, cz.Nowej i Polnej

Ponadto panuje się do wykonania jeszcze w bieżącym roku:

1)     chodnik w ul.Gutowskiej (między ul.Polną a Nową)

2)     odwodnienie ul.Nowej i Polnej,

3)     zakup ciągnika z pługiem.

 

Na realizację zadań Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie:

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Mazowieckiego

1)     Działanie 3.1. – Infrastruktura drogowa – „Przebudowa drogi gminnej o numerach ewidencyjnych działek 923 i 321 położonych w obrębie gruntów m.Żochy” (wartość projektu 1518.214,52zł)

2)     Działanie 4.1. – Gospodarka wodno-ściekowa – „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Kosów Lacki” (wartość projektu 4552799,47 zł)

3)     II nabór - Działanie 4.1. – Gospodarka wodno-ściekowa – „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Kosów Lacki” (wartość projektu 3501108,99zł)

4)     Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” – „Przebudowa budynku SPOZ w Kosowie Lackim”(wartość projektu-401230,55zł)

5)     Działanie 7.2. – Infrastruktura służąca edukacji – „Budowa Liceum w Kosowie Lackim” (wartość projektu 401230,55zł)

6)     Działanie 4.4.- Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu – „Zapobieganie zagrożeniom i ochrona przyrody w Gminie Kosów Lacki poprzez zakup specjalistycznego samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego z funkcją ekologiczno-chemiczną” (wartość projektu 750.000,00zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

1)  Działanie 3.1.- Odnowa i rozwój wsi – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kosowie Lackim (utwardzenie placu autobusowego, budowa placu wokół SPOZ, wykonanie chodnika na „deptaku”) (wartość projektu - 599698,3zł)

 

2)  Działanie 3.2.1.- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – „Budowa wodociągu – wschodnia część gminy Kosów Lacki” (wartość projektu- 1815774,16zł)

 

Samorządowy Program wsparcia ochotniczych Straży Pożarnych w województwie Mazowieckim „OSP-2009” - 8 wniosków

 

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki - Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży –

1.      „Budowa boiska wielofunkcyjnego” – wartość projektu 231.456,80zł

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej (Komponent C)

1.    „Remont drogi gminnej Nr 390418 W  (wartość projektu 320.814,25 zł)

2.    „Remont ul.Polnej w Kosowie Lackim” (wartość projektu – 44.930,16zł)

 

Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

1.    Modernizacja drogi gminnej w Rytelach Święckich 

wartość zadania 64.808,35 zł

”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  2008 – 2011”

1. „Remont odcinka drogi Nr 3618004 w gminie Kosów Lacki” – wartość projektu 233.200,00 zł

2. „Przebudowa grogi gminnej w m.Żochy” - wartość projektu – ok. 1153.000,00zł

Poprawiony: środa, 30 listopada 2011 12:50