NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

poniedziałek, 24 lipca 2017 00:00 Andrzej
Drukuj

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. ZASIŁEK RODZINNY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Zasiłek rodzinny przysługuje , jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


3. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 725,00 zł.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada


Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin wprowadziła zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Najistotniejsze z nich to:

1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się przez osobę samotnie wychowującą dziecko o świadczenie wychowawcze i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.
2. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Wyłączają one stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło albo ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dochód z tego tytułu nie będzie już ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny lecz na podstawie odpowiedniego zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się.
4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę.
Od 1 sierpnia 2017 r. odpowiednie oświadczenia dotyczące nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa (czyli wypełnia i podpisuje) wnioskodawca. Dotychczas robił to członek rodziny, którego dotyczyły dane zawarte w oświadczeniu.
5. Nowe formularze wniosków do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Od 1 sierpnia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe rozporządzenia, w których zostanie określony sposób i tryb postępowania w sprawach przyznawania ww. świadczeń oraz podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wnioskach o ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz załączników.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UDZIELANE SĄ W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ POD NR TEL. 25 787 96 27

Poprawiony: poniedziałek, 31 lipca 2017 07:39