Nabór do przedszkole 2019/2020

środa, 20 lutego 2019 14:20 Andrzej
Drukuj

I N F O R M A C J A
w sprawie rekrutacji do Gminnego Przedszkola  
w Kosowie Lackim

na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim   i n f o r m u j e,  że:


1. Dzieci do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola. 

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej Gminy Kosów Lacki

3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta i Gminy Kosów Lacki.

4. Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być przyjęte do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu gminy – przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.

 

5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria z odpowiadającą im określoną liczbą punktów.

 

 kryteria podstawowe (art. 131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe)

 

L.p

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

 

             10

2.

Niepełnosprawność dziecka

 

             10

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

10

 

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

 

10

 

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

 

             10

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

 

             10

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

 

             10

 

Uchwała nr XXII/151/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

                                                                                                        

Kryteria dodatkowe (II etap rekrutacji)

 

1.

Zatrudnienie obojga rodziców / opiekunów prawnych

załącznik: oświadczenie o zatrudnieniu

20

 

2.

Zatrudnienie jednego z rodziców / opiekunów prawnych

załącznik: oświadczenie

10

3.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej przez oboje rodziców / opiekunów prawnych  

załącznik: oświadczenie

20

4.

Liczba zadeklarowanych godzin w czasie przekraczającym 5 godzinny wymiar zajęć

załącznik: oświadczenie

10

5.

Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola

10

 

* - na równi z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę traktuje się osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobę uczącą się (studiującą) w trybie dziennym, osobę prowadzącą gospodarstwo rolne i osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

 

 


6. W przypadku spełniania danego kryterium - spośród kryteriów podstawowych (ustawowych), do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.
Spełnianie kryteriów dodatkowych potwierdzane jest odpowiednim oświadczeniem, w którym składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści:
                                     „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.

   8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i    oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto i gminę Kosów Lacki na rok szkolny 2019/2020   Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

9. Wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami (oświadczeniami) należy składać w sekretariacie  przedszkola w terminie                                       od 1 marca 2019 r. do 1 kwietnia 2019r.           

 

10. Weryfikacja dokumentacji : 04.04.2019r. – 19.04.2019r.


11.Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu listy dzieci przyjętych i do przedszkola, zawierającej ich imiona i nazwiska, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Zarządzenie Nr   4/2019

                                                                                                                                                  Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

                                                                                                                                                z dnia 28 stycznia 2019r

                                                           

HARMONOGRAM*

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim na rok szkolny 2019/2020

Lp

Rodzaje czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

 

    zasadniczego

uzupełniającego

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 1 marca do 1 kwietnia 2019r.

Od 6 maja do 10 maja 2019r

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. art. 150 ust. 7 ustawy **

Od 4 kwietnia do 19 kwietnia 2019r.

Od 13 maja do 24 maja 2019r

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24 kwietnia 2019r.

28 maj 2019r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 26 kwietnia 2019r.

Do 31 maja   2019r

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

30   kwiecień 2019r

3 czerwiec 2019r

 

** ustawa z dnia 14 grudnia 2016roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz 996 z póź. zm. ) art. 150 ust.7 – Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Oświadczenia do wniosku:

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 20 lutego 2019 14:34