POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE do Publicznego Przedszkola w Kosowie Lackim w roku szkolnym 2016/2017

czwartek, 25 lutego 2016 14:26 Andrzej
Drukuj

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNEdo Publicznego Przedszkola w Kosowie Lackim w roku szkolnym 2016/2017

                                              Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki podaje do pub licznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kosów Lacki oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

  1. 1.Harmonogram czynności.

HARMONOGRAM*

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim na rok szkolny 2016/2017

Lp

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacyjnym

Uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     od         1 marca    

     do       31 marca 2016r.

od 19 kwietnia  

do 22 kwietnia 2016r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy1

             od 04 kwietnia    

             do 07 kwietnia 2016

od   27 kwietnia

do   28 kwietnia 2016r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

08 kwietnia 2016r.

29 kwietnia 2016r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

       od     13 kwietnia

do 15 kwietnia 2016r.

od     06 maja

do 10 maja 2016r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

18 kwietnia 2016

11 maja 2016r.

1 – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.) art. 20 ust. 7 –Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może  

       żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 w, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

* - Harmonogram określony został w Zarządzeniu Nr 3/2016     Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 lutego 2016r.

 

 

 

  1. 2.Kryteria przyjęć dziecka (kandydata) do przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego *

 

Lp.

Kryterium lokalne

Wartość kryterium

w punktach

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) pracują (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna), uczą się w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub poza rolniczą działalność gospodarczą

Dla każdego rodzica

(opiekuna prawnego)

5 pkt

Max: 10 pkt

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o aktywności zawodowej

2

Liczba zadeklarowanych godzin w czasie przekraczającym 5 godzinny wymiar zajęć

6 pkt

Oświadczenie rodzica o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie

3

Aktualne uczęszczanie rodzeństwa dziecka do przedszkola

4 pkt

Oświadczenie rodzica

                     Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

  1. 20pkt

*- Kryteria przyjęć zostały określone w Uchwale Nr III/23/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 lutego 2015r.

PLIK DO POBRANIA

Poprawiony: czwartek, 25 lutego 2016 14:34