Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Kosów Lacki.

czwartek, 04 października 2018 14:21 Andrzej
Drukuj

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Kosów Lacki.

Na podstawie art.30 ust.1 w związku art.5 a w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018r. poz. 944 z późn.zm.) oraz  Uchwały                                     Nr XXVII/166/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kosów Lacki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz.12 374) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Zarządzeniem Nr 27 z dnia 28 sierpnia 2018r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom gminy Kosów Lacki zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących nadania sołectwom nowych statutów sołectw położonych na terenie Gminy Kosów Lacki :Albinów, Bojary, Nowy Buczyn i Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Dębe, Dybów, Guty, Grzymały, Henrysin, Jakubiki, Kosów Ruski, Kutyski, Krupy, Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Nowa Wieś, Rytele Święckie, Sągole, Telaki, Tosie, Trzciniec Mały, Trzciniec Duży, Wyszomierz, Wólka Dolna, Wólka Okrąglik, Żochy.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczone było na stronie internetowej Gminy Kosów Lacki , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kosów Lacki oraz przekazane sołtysom poszczególnych sołectw celem przedstawienia mieszkańcom w ramach zebrań wiejskich.

W ogłoszeniu o konsultacjach wskazano w szczególności:

Cel konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii, propozycji i uwag dotyczących projektów statutów

Adresaci konsultacji

W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy   Gminy Kosów Lacki

Termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 29 sierpnia 2018r. do 30 września 2018r.

Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w formie zbierania opinii, propozycji i uwag drogą korespondencyjną i złożone bezpośrednio u sołtysa lub w Sekretariacie Urzędu

Uzasadnienie konsultacji

Proponowane zmiany w statutach sołectw:

- wynikają ze zmian przepisów prawa,

- mają charakter redakcyjny

 

Określony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki termin na składanie opinii, propozycji i uwag na temat zapisów projektów statutów sołectw Gminy Kosów Lacki minął w dniu 30 września 2018r.

W terminie wyznaczonym na zgłaszanie opinii, propozycji i uwag   dotyczących treści projektów statutów sołectw gminy Kosów Lacki nie wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki żadne opinie, propozycje i uwagi.

 

Kosów Lacki, dnia 1 października 2018r.

Sporz: D.Wolska