ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA i GMINY

wtorek, 13 grudnia 2016 14:26 Andrzej
Drukuj

Zapraszam na  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki ,która odbędzie się w dniu      21 grudnia  2016r. godz.12°° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury  w Kosowie Lackim ul. Słoneczna  4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych.   

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

8.Informacja o pracy stałych komisji Rady Miasta i Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy   na  2017 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na 2017 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie     uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów

     zawierających azbest z terenu Gminy Kosów Lacki na lata 2016-2032”.

12.Podjęcie uchwały  o uchyleniu   uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu.

13.Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2016-2025.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na   rok 2016.

15.Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki  na lata 2017-2025.

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na    rok 2017:

     a) przedstawienie projektu   uchwały budżetowej,

     b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

     c) przedstawienie  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

     d) stanowisko Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji,

     e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad  wniesionymi  poprawkami,

     f ) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

17.Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania.

18.Sprawy różne.

19.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

20.Zamknięcie obrad.                                                

                                                                                  

                                                                                    Przewodniczący

               Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                 Stanisław Kuziak