Zaproszenie na sesję XIV

czwartek, 02 czerwca 2016 13:14 Andrzej
Drukuj

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu w 10 czerwca 2016r. o godz.12 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna  w Kosowie Lackim.                             

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

8.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

9.Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki.

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Warszawie.

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.

15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim.

16. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok:                                        

   a) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.,

   b) przedstawienie treści wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej wraz z opinią RIO   o wniosku Komisji,

   c) dyskusja.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki   absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2016-2025.

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na   rok 2016.

21.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.    
22.Sprawy różne.
23.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
24. Zamknięcie obrad.

                                                                                            Przewodniczący

              Rady Miasta i Gminy
Stanisław Kuziak