Zaproszenie na sesję IX

czwartek, 12 listopada 2015 15:11 Andrzej
Drukuj

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu  17 listopada 2015r. o godz.10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych   obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia stawek tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2015-2025.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2015.

14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15.Sprawy różne.

16.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

17.Zamknięcie obrad.                                                  

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                    Stanisław Kuziak