Zaproszenie na sesję VII

piątek, 11 września 2015 09:43 Andrzej
Drukuj

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się  w dniu  17 września 2015r. o godz.10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja Burmistrza o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

7.Informacja Przewodniczącego Rady o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.

8.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. oraz  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

10.Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Rytelach Święckich Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2015-2025.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki

     na rok 2015.

13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14.Sprawy różne.

15.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

16.Zamknięcie obrad.                                                    

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                      Stanisław Kuziak