Zaproszenie na sesję nr XI

środa, 16 października 2019 12:52 Andrzej
Drukuj

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 25 października 2019r. o godz. 10 °° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Informacja Burmistrza o realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach sprawdzianów za rok szkolny 2018/2019.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

8.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kosów Lacki.

9.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kosów Lacki oraz  wyznaczenia nowej aglomeracji Kosów Lacki.

10.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

11.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12.Odpowiedzi na zapytania.

13.Sprawy różne.

14.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta i Gminy.

15.Zamknięcie obrad sesji.                                                  

   Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

 

Wiesław Wiśniewski