Zaproszenie na sesję IX

czwartek, 29 sierpnia 2019 13:19 Andrzej
Drukuj

 Zapraszam na  sesję  Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki ,która odbędzie się w dniu 5 września 2019r. o godz. 10 °° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim  ul. Słoneczna  4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Wręczenie stypendiów Burmistrza.

6.Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.

8.Informacja o  przebiegu  wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. oraz  o  kształtowaniu się  wieloletniej prognozy finansowej gminy.

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

10.Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Kosów Lacki.

12.Podjęcie  uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wraz z odpowiedzią na skargę.

13.Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wraz z odpowiedzią na skargę.

14.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów 

     Lacki na lata  2019-2035.

15.Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

16.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

17.Odpowiedzi na zapytania.

18.Sprawy różne.

19.Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta i Gminy.

20.Zamknięcie obrad sesji.                                                   

Przewodniczący

 

Rady Miasta i Gminy

 

 

 

Wiesław Wiśniewski