Wyłożenie Studium

wtorek, 20 lutego 2018 15:48 Andrzej
Drukuj

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 11 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r, poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 , art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r, poz. 1405) i Uchwały Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim Nr  XVIII/105/2012   z dnia  23 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie

Tekst Studium

Prognoza 

Kierunki

Uwarunkowania

Prognoza Tekst

 

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz

z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

w dniach od  5 marca 2018r.  do 26 marca 2018 r.

 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki w godz. od 8.00do 15.00 oraz na stronie internetowej www.kosowlacki.pl.

   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu  21 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki o godz. 10.00.

  Zgodnie z art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki, w godzinach pracy Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w terminie do dnia          17 kwietnia 2018r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 41, art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405), zawiadamiam, że możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu studium w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim pok. nr 4. Do wyżej wymienionego dokumentu mogą być zgłaszane uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, (e-mail: samorzad@kosowlacki.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Jan Słomiak