„Młodzi o Kosowie” – II edycja KONKURSU im. FELIKSA WOLIŃSKIEGO

wtorek, 15 października 2013 11:54 Andrzej
Drukuj

REGULAMIN KONKURSU im. FELIKSA WOLIŃSKIEGO

„Młodzi o Kosowie” – edycja II

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1.Konkurs im. Feliksa Wolińskiego, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest pod nazwą „Młodzi o Kosowie”.
 2. 2.Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki.
 3. 3.Fundatorem nagród w Konkursie, zwanym dalej „Fundatorem” jest Sukcesor właścicieli Stajni Lubicz w Kosowie Lackim.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. 1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych mieszkający lub uczący się na terenie Gminy Kosów Lacki.
 2. 2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie tekstu prozą tematycznie związanego z Kosowem Lackim lub okolicznymi miejscowościami, spełniającego kryteria zawarte w §3 ust. 3 i ich przesłanie na adres organizatora: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 3 listopada 2013 roku oraz zaprezentowanie podczas uroczystej gali planowanej na 11 listopada 2013 roku.
 3. 3.Uczestnik konkursu, lub jego rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do podpisania oświadczenia dotyczącego potwierdzenia autorstwa pracy konkursowej.
 4. 4.Przebiegiem Konkursu kierować będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, która rozstrzyga także wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień Regulaminu lub ich interpretacji.
 5. 5.Nadesłane prace będą kodowane. Komisja Konkursowa będzie oceniać prace anonimowo uwzględniając jedynie kryterium wiekowe autorów prac.
 6. 6.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zorganizowania II etapu konkursu w formie ustnej. Informacje o etapie II zostaną przekazane zainteresowanym najpóźniej do 5 listopada 2013 roku. Spotkanie planowane jest na 7 listopada w godzinach po południowych.

§ 3

NAGRODY

 1. 1.Łączna pula środków przewidzianych na nagrody wynosi 1500 złotych, przy czym pula na nagrody dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych wynosi 300 zł, dla uczniów gimnazjum – 500zł, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 700 zł.
 2. 2.Nagrody w postaci gotówki zostaną przekazane uczestnikom pełnoletnim lub rodzicom/opiekunom uczestników niepełnoletnich 11 listopada 2013 roku
 3. 3.Podczas oceny prac Komisja Konkursowa będzie zwracać uwagę na dociekliwość autorów i na ich zainteresowanie regionem oraz poziom językowy nadesłanych dzieł. Za szczególne cenne uznaje się prace oparte na wspomnieniach i informacjach uzyskanych od najstarszych mieszkańców Gminy.
 4. 4.O przyznaniu nagrody i występie podczas gali 11 listopada uczestnik zostanie powiadomiony najpóźniej 8 listopada.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. 1.Dane osobowe uczestników Konkursu, przekazane przez nich na formularzach konkursowych, będą gromadzone, przetwarzane i administrowane przez Organizatora na potrzeby organizacji Konkursu oraz w celach promocyjnych.
 2. 2.Przekazanie danych osobowych i udział w Konkursie są dobrowolne.
 3. 3.Osobom, których dane osobowe zostaną pozyskane podczas Konkursu przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych, prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Mają one także prawo wnieść sprzeciw lub zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą a dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr. 101, poz. 926 ze zm.).

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1.Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. 2.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminów lub miejsca realizacji.
Poprawiony: wtorek, 15 października 2013 11:56