Strona Główna Gospodarka odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi

Deklaracja

Email Drukuj PDF

DEKLARACJA

Poprawiony: czwartek, 06 lutego 2014 11:11
 
   

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2014r.

Email Drukuj PDF

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych

na rok 2014


 

     W miejscowościach Kosów Lacki, Hulidów, Albinów, Henrysin, Kosów Ruski odbiór odpadów będzie odbywał się w każdą pierwszą środę miesiąca.

     W miejscowościach Wólka Okrąglik, Wólka Dolna, Guty, Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Dębe odbiór odpadów odbywał się będzie w każdy drugi wtorek miesiąca za wyjątkiem kwietnia, lipca i listopada

 

    W miejscowościach Nowa Wieś, Łomna, Bojary,   Rytele Święckie, Tosie ,Krupy, Jakubiki, będzie odbywał się raz w miesiącu w pierwsze poniedziałki miesiąca.

    W miejscowościach Kutyski,Grzymały, Sągole, Dybów, Buczyn Szlachecki, Buczyn Dworski, Buczyn Nowy ,Wyszomierz

W miejscowościach Kutyski,Grzymały, Sągole, Dybów, Buczyn Szlachecki, Buczyn Dworski, Buczyn Nowy ,Wyszomierzodbiór odpadów będzie odbywał się w każdy pierwszy piątek miesiąca.

    W miejscowości Telaki odbiór odpadów będzie się odbywał w każdy drugi piątek miesiąca.W miejscowości Telaki odbiór odpadów będzie się odbywał w każdy drugi piątek miesiąca.Za wyjątkiem sierpnia kiedy to odbiór odpadów odbędzie się w pierwszy czwartek z uwagi na święto

 

    W miejscowościach Trzciniec Duży, Trzciniec Mały, Żochy, Chruszczewka Szlachecka , Chruszczewka Włościańska odpady komunalne odbierane będą w każdą drugą środę miesiąca

Poprawiony: poniedziałek, 03 lutego 2014 13:24
   

Nowe Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo !
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, z dniem 1 lipca 2013r. Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. W związku z tym właściciele nieruchomości są obowiązani na rzecz gminy na terenie której są położone ich nieruchomości, ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata za odbiór odpadów z nieruchomości ponoszona będzie od każdej osoby zamieszkałej na danej nieruchomości.
Złożenie deklaracji.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w terminie do końca 30 kwietnia 2013r. złożyć osobiście lub za pośrednictwem sołtysa do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pokój nr 4, określając w niej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Należy w niej także zadeklarować, czy gospodarstwo będzie prowadziło segregację odpadów komunalnych czy nie.
Zmiana danych w deklaracji.
W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji(będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Opłaty
Rada Miasta i Gminy w Kosowie Lackim uchwaliła dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: w przypadku zadeklarowania prawidłowej segregacji odpadów – 5,00zł. Od osoby miesięcznie oraz 12,00zł. Od osoby, jeżeli odpady są nie segregowane.    Opłatę należy uiszczać bez wezwania gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim Nr 48 9221 0000 0032 4164 2000 0010 w łącznej wysokości za dwa miesiące do dnia 10 każdego drugiego miesiąca tj. Do 10 lutego;, 10 kwietnia; 10 czerwca; 10 sierpnia; 10 października; 10 grudnia. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 10 sierpnia 2013r.

Odbiór odpadów
W zamian za uiszczoną opłatę od właściciela nieruchomości odbierane będą odpady w każdej zebranej przez niego ilości.
1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji odbierane będą z nieruchomości jeden raz w miesiącu.
2. Odpady segregowane(papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) będą odbierane raz na kwartał.
3. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać w ramach prowadzonych przez przedsiębiorcę zbiórek dwa razy w roku lub według potrzeb dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
4. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach.
5. Odpady zielone będą w okresie kwiecień-październik odbierane z częstotliwością raz w miesiącu.
6. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, przeterminowane leki będą stale zbierane w wyznaczonych punktach na terenie gminy lub dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów.
7. Zużyte opony, chemikalia należy usuwać w ramach prowadzonych przez przedsiębiorcę zbiórek dwa razy w roku lub według potrzeb dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej, będą odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz odbierane będą na indywidualne zgłoszenia w miejscach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy  Kosów Lacki i dostarczony właścicielom nieruchomości przez Urząd lub przedsiębiorcę odbierającego odpady

Poprawiony: czwartek, 06 lutego 2014 10:40
 

Segregacja odpadów

Email Drukuj PDF

DO ŻÓŁTEGO WORKA WRZUCAMY:

- tworzywa sztuczne( puste butelki po napojach, kosmetykach i środkach czystości)

- drobny złom metalowy,

- puszki aluminiowe (po napojach i konserwach),

-opakowania wielomateriałowe

 NIE WRZUCAMY:

- tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

-opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

-opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,

- zużytego sprzętu AGD, baterii,

- artykułów wykonanych z połączeń tworzyw sztucznych z innymi

DO ZIELONEGO WORKA WRZUCAMY:

- szkło ( butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach).

 

NIE WRZUCAMY

- ceramiki ( porcelana, naczynia typu acro, talerze doniczki)

- lustra,

-szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

- szkła budowlanego (szyby okienne,

szkła zbrojone),

- szyb samochodowych,

- sprzętu AGD,

- żarówek i lamp.

 

ZANIM WRZUCISZ:

Zdejmij nakrętki, kapsle kartki . Opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy umyć przed złożeniem do pojemnika lub worka.

DO BEZBARWNEGO WORKA WRZUCAMY:

- odpady ulegające biodegradacji ( resztki żywności, skorupki jaj, obierki z owoców i warzyw, fusy po kawie i herbacie), w tym odpady po opakowaniach ulegające biodegradacji.

 

NIE WRZUCAMY:

- kości, mięsa,

- odchodów zwierzęcych,

- popiołu z kominka lub pieca.

DO NIEBIESKIEGO WORKA WRZUCAMY:

- papier ( gazety, czasopisma, katalogi, książki , papier szkolny i biurowy, ścinki drukarskie)

- tektura, karton, worki papierowe.

 

NIE WRZUCAMY:

-kalki technicznej, tapet,

-zabrudzonego, tłustego, lakierowanego, foliowanego papieru ( opakowań po maśle, jajach , folderach reklamowych)

- kartonów po napojach i mleku,

- pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów higienicznych.

 

ZANIM WRZUCISZ!

Usuń wszystkie części, które nie są z papieru, oczyść papier z resztek produktów, złóż kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

Odpady niesegregowane ( zmieszane) – worek czarny.

Szanowni Państwo !
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, z dniem 1 lipca 2013r. Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. W związku z tym właściciele nieruchomości są obowiązani na rzecz gminy na terenie której są położone ich nieruchomości, ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata za odbiór odpadów z nieruchomości ponoszona będzie od każdej osoby zamieszkałej na danej nieruchomości.
Złożenie deklaracji.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w terminie do końca 30 kwietnia 2013r. złożyć osobiście lub za pośrednictwem sołtysa do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pokój nr 4, określając w niej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Należy w niej także zadeklarować, czy gospodarstwo będzie prowadziło segregację odpadów komunalnych czy nie.
Zmiana danych w deklaracji.
W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji(będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Opłaty
Rada Miasta i Gminy w Kosowie Lackim uchwaliła dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: w przypadku zadeklarowania prawidłowej segregacji odpadów – 7,00zł. Od osoby miesięcznie oraz 14,00zł. Od osoby, jeżeli odpady są nie segregowane. Opłatę należy uiszczać bez wezwania gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim Nr 48 9221 0000 0032 4164 2000 0010 w łącznej wysokości za dwa miesiące do dnia 10 każdego drugiego miesiąca tj. Do 10 lutego;, 10 kwietnia; 10 czerwca; 10 sierpnia; 10 października; 10 grudnia. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 10 sierpnia 2013r.

Odbiór odpadów
W zamian za uiszczoną opłatę od właściciela nieruchomości odbierane będą odpady w każdej zebranej przez niego ilości.
1.    Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji odbierane będą z nieruchomości jeden raz w miesiącu.
2.    Odpady segregowane(papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) będą odbierane raz na kwartał.
3.    Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać w ramach prowadzonych przez przedsiębiorcę zbiórek dwa razy w roku lub według potrzeb dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
4.    Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach.
5.    Odpady zielone będą w okresie kwiecień-październik odbierane z częstotliwością raz w miesiącu.
6.    Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, przeterminowane leki będą stale zbierane w wyznaczonych punktach na terenie gminy lub dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów.
7.    Zużyte opony, chemikalia należy usuwać w ramach prowadzonych przez przedsiębiorcę zbiórek dwa razy w roku lub według potrzeb dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
8.    Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej, będą odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz odbierane będą na indywidualne zgłoszenia w miejscach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki i dostarczony właścicielom nieruchomości przez Urząd lub przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) zlokalizowano w obrębie sołectwa
Olszew przy granicy gmin KOSÓW LACKI – CERANÓW

Poprawiony: czwartek, 06 lutego 2014 10:38
 

Ogłoszenie wpłaty za odpady

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE
Gmina Kosów Lacki informuje, że wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do dnia 10 lutego 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki Powiatowy Bank Spółdzielczy Oddział Kosów Lacki.
Nr konta 48 92210000 00324164 2000 0010

Poprawiony: czwartek, 06 lutego 2014 10:40
 


Strona 4 z 4
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama