Strona Główna Inwestycje UE
Inwestycje UE

Projekt ASI

Email Drukuj PDF


Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,
Typ projektów: e-administracja.

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy Teryt dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.

Projekt wynika m.in. ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. - Innowacyjne Mazowsze, która określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Wynika również z Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza, czyli obszarów o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego i które wskazują między innymi jako technologie wiodące, technologie informacyjno-komunikacyjne.

W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja popierana jest przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

Elektroniczne usługi, które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office tym usługom, będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi).

W ramach Projektu zostaną opracowane i udostępnione również usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych tj. usługi:

 • Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadającychnim metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
 • Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
 • Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
 • Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
 • Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Więcej informacji: http://geodezja.mazovia.pl/projekty/asi/startasi.html

 

Informacja gospodarka niskoemisyjna

Email Drukuj PDF

 pois


Drodzy mieszkańcy!

 

Gmina Kosów Lacki przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Powyższe działania możliwe są dzięki otrzymaniu dofinansowania na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kosów Lacki” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Geneza tworzenia i wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej związana jest z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Działania i projekty zaplanowane do realizacji w ramach Planu przyczynią się do  realizacji celów Pakietu Klimatyczno-Energetycznego: podniesienia efektywności energetycznej, zwiększenia poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Podstawą opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wykonanie dokładnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy. Obejmuje ona budynki publiczne i mieszkalne, transport oraz przemysł i usługi. Baza inwentaryzacyjna emisji CO2 zostanie stworzona na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego na terenie Gminy Kosów Lacki.

Do najważniejszych korzyści z opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i jego wdrożenia zaliczamy: 

 • możliwość dofinansowania z funduszy unijnych lub środków krajowych działań takich jak: termomodernizacja budynków, czy wdrażanie inwestycji w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii podejmowanych zarówno przez Gminę Kosów Lacki, jak mieszkańców oraz podmioty działające na obszarze Gminy, poprawę warunków życia wszystkich mieszkańców gminy na lepsze,
 • poprawę jakości powietrza, zmniejszenie kosztów energii.

 

Burmistrz

 

Jan Słomiak


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna


 

Poprawiony: poniedziałek, 18 maja 2015 07:38
 

„Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim”.

Email Drukuj PDF

rpowmnowy

dla rozwoju Mazowsza

„Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet II. – „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”

Działanie 2.2 – „Rozwój e-usług”

Beneficjent (Lider): Powiat Sokołowski

ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski

Partnerzy projektu: Gmina Bielany, Gmina Ceranów, Gmina Jabłonna Lacka, Gmina Sabnie,
Gmina Sterdyń, Gmina Repki, Gmina Korczew, Miasto i Gmina Kosów Lacki.

Całkowita wartość projektu: 6 596 004,02 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne: 6 276 607,62 PLN.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 335 116,47 PLN.

Okres realizacji projektu: od dnia 18.08.2008 r. do dnia 31.08.2012 r.

Opis projektu:

W wyniku zrealizowania przedmiotowego projektu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim oraz w Urzędach Gmin: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, Repki, Korczew (Gmina w Powiecie Siedleckim) oraz w ich Jednostkach Podległych uruchomiono elektroniczny obieg dokumentów (elektroniczne usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorców). W ramach projektu została wdrożona Platforma Teleinformatyczna
e-Urząd (PTeU) dla 33 podmiotów, umożliwiająca świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną na poziomie transakcji (bez konieczności osobistego stawiennictwa klienta  w urzędzie) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Najważniejsze elementy PTeU:

 • Portal e-Usług Publicznych
 • System Elektronicznego Obiegu Dokumentów
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Aplikacje do wymiany informacji z systemami zewnętrznymi
 • System bezpieczeństwa zabezpieczający dostęp do informacji przetwarzanych
  w ramach PTeU oraz ich bezpieczną wymianę między elementami systemu.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.rpowmnowy

Видел я, как вы жали друг другу лапы и ты "Принцесса и воин" что-то сунул ему потихоньку.

Мое оружие, если только можно его так назвать,-вот это лассо.

При этом он с вожделением смотрел на саквояжи своего поручика, словно забытый всеми пес.

закричал Гайар, снова переходя на угрожающий тон.

Под его пытливым взглядом толпа снова становится серьезной.

Войдя в этот дом, можно было увидеть двух не слишком опрятных индианок одна месила тесто для "Ночной портье" грубого хлеба, другая жарила мясо.

Poprawiony: czwartek, 03 października 2013 00:23
 

Inwestycje UE

Email Drukuj PDF

                                           UE       ZPORR

„Budowa wodociągu w Wólce Okrąglik, Wólce Dolnej, Bojarach, Rytelach Święckich; Gmina Kosów Lacki”.

Całkowita wartość projektu wynosi  915 936,30 PLN Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą 899936,30 PLN. Dofinansowanie  projektu w kwocie 674 952,22PLN c o stanowi 75 % wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu w tym środki EFRR 584 958,59 PLN (65% wydatków kwalifikowalnych)  Współfinansowanie z budżetu  państwa 89 993,63 PLN (10% wydatków kwalifikowalnych).


Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w ramach naboru 24 października - 16 listopada 2005r. Informacja o akceptacji projektu do realizacji i pomyślnym przejściu oceny formalnej i merytorycznej  ogłoszona została Uchwałą Nr 1755/299/2006 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 08/08/2006.

W ramach projektu wykonano:
Wskaźniki produktu
03.2.33 Długość wybudowanej sieci wodoci±gowej 17,89 km
Wskaźniki rezultatu
03.2.89 Liczba gospodarstw domowych/budynków pod³±czonych do sieci wodoci±gowej 156 szt
03.2.90 Liczba osób korzystaj±cych z sieci wodoci±gowej ok. 800 osób
03.2.91 D³ugo¶æ sieci wodoci±gowej na terenie gminy 65,39 km

 Budowa sieci kanalizacyjnej w Kosowie Lackim Pańska Kolejowa ( ulice przyległe) z przepompownią ścieków 

Całkowita wartość projektu  796 889,96 PLN całkowite wydatki kwalifikowana w ramach Projektu do 737 360,73 PLN dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 520 460,10 PLN  co stanowi 70,58% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.


W ramach projektu wykonano:

Wskaźniki produktu:

 długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 3,59km

 Liczba wybudowanych przepompowni ścieków 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

 Liczba gospodarstw domowych /budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej szt. 70

 liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej osoby 330
 długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy po wykonaniu projektu 15,39 km


Inwestycje w gminie:

W gminie Kosów Lacki trwa realizacja zaplanowanych na ten rok inwestycji. Niektóre z nich rozpoczęto z opóźnieniem z powodu przedłużających się procedur oceny wniosków przez Urząd Marszałkowski. Część inwestycji wykonuje się mimo nie otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Obecnie trwają następujące prace:

1)     budowa wodociągu zachodniego,

2)     utwardzenie placu autobusowego kostką brukową,

3)     budowa chodnika na deptaku,

4)     zagospodarowanie placu przy ośrodku zdrowia przy ul.Kościelnej,

5)     poszerzenie drogi do Żoch,

6)     budowa obiektu oświatowego,

7)     remont ul.Długiej,

8)     żwirowanie dróg gminnych

Dotychczas wykonano:

1)     asfalt przy Szkole Podstawowej w Rytelach Święckich,

2)     regulację rzeki Kosówki,

3)     remont pomieszczeń w części podpiwniczonej ośrodka zdrowia,

4)     boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim,

5)     przystanki autobusowe (7 szt.)

6)     kanalizację sanitarną na ul.Gutowskiej, Mostowej, cz.Nowej i Polnej

Ponadto panuje się do wykonania jeszcze w bieżącym roku:

1)     chodnik w ul.Gutowskiej (między ul.Polną a Nową)

2)     odwodnienie ul.Nowej i Polnej,

3)     zakup ciągnika z pługiem.

 

Na realizację zadań Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie:

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Mazowieckiego

1)     Działanie 3.1. – Infrastruktura drogowa – „Przebudowa drogi gminnej o numerach ewidencyjnych działek 923 i 321 położonych w obrębie gruntów m.Żochy” (wartość projektu 1518.214,52zł)

2)     Działanie 4.1. – Gospodarka wodno-ściekowa – „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Kosów Lacki” (wartość projektu 4552799,47 zł)

3)     II nabór - Działanie 4.1. – Gospodarka wodno-ściekowa – „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Kosów Lacki” (wartość projektu 3501108,99zł)

4)     Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” – „Przebudowa budynku SPOZ w Kosowie Lackim”(wartość projektu-401230,55zł)

5)     Działanie 7.2. – Infrastruktura służąca edukacji – „Budowa Liceum w Kosowie Lackim” (wartość projektu 401230,55zł)

6)     Działanie 4.4.- Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu – „Zapobieganie zagrożeniom i ochrona przyrody w Gminie Kosów Lacki poprzez zakup specjalistycznego samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego z funkcją ekologiczno-chemiczną” (wartość projektu 750.000,00zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

1)  Działanie 3.1.- Odnowa i rozwój wsi – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kosowie Lackim (utwardzenie placu autobusowego, budowa placu wokół SPOZ, wykonanie chodnika na „deptaku”) (wartość projektu - 599698,3zł)

 

2)  Działanie 3.2.1.- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – „Budowa wodociągu – wschodnia część gminy Kosów Lacki” (wartość projektu- 1815774,16zł)

 

Samorządowy Program wsparcia ochotniczych Straży Pożarnych w województwie Mazowieckim „OSP-2009” - 8 wniosków

 

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki - Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży –

1.      „Budowa boiska wielofunkcyjnego” – wartość projektu 231.456,80zł

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej (Komponent C)

1.    „Remont drogi gminnej Nr 390418 W  (wartość projektu 320.814,25 zł)

2.    „Remont ul.Polnej w Kosowie Lackim” (wartość projektu – 44.930,16zł)

 

Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

1.    Modernizacja drogi gminnej w Rytelach Święckich 

wartość zadania 64.808,35 zł

”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  2008 – 2011”

1. „Remont odcinka drogi Nr 3618004 w gminie Kosów Lacki” – wartość projektu 233.200,00 zł

2. „Przebudowa grogi gminnej w m.Żochy” - wartość projektu – ok. 1153.000,00zł

Poprawiony: środa, 30 listopada 2011 12:50
 


Strona 2 z 2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama