Strona Główna Okręgi wyborcze
Okręgi wyborcze

Ucwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Email Drukuj PDF

 

UCHWAŁA NR XXXI /188/ 2014

RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Z DNIA 20 MARCA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI /188/ 2014RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKIZ DNIA 20 MARCA 2014 ROKUUCHWAŁA NR XXXI /188/ 2014RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI Z DNIA 20 MARCA 2014 ROKUzmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

            Na podstawie art.419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U.                  Nr 21, poz.112 z późn.zm.), na wniosek Burmistrza Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

§1

  1. W uchwale Nr XVII/99/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz.8069),w związku z utworzeniem nowych ulic o nazwach: Jasna, Wiosenna, Wspólna, zmienia się opis granic okręgów wyborczych Nr       2, Nr 5 i Nr 7 w celu dostosowania granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego poprzez dodanie w załączniku do uchwały:
  1. 1)w okręgu wyborczym Nr 2 po ul. Wiejska - ul. Wiosenna,
  2. 2)w okręgu wyborczym Nr 5 po ul. Wiatraczna - ul. Wspólna,
  3. 3)w okręgu wyborczym Nr 7 po ul. Cicha - ul. Jasna.
  1. Po dokonaniu zmian określonych w ust. 1 załącznik do uchwały Nr XVII/99/2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

                

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§3

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach.

§4

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

   Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

 

Stanisław Kuziak

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/188/2014

                                                                       Rady Miasta i Gminy z dnia 20 marca 2014r.

Podział Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze

 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Kosów Lacki ulice: Dolna, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Mała, Pańska, Piękna, Sadowa, Słoneczna, Szkolna, Wąska, Wolności

1

2

Kosów Lacki ulice: Daleka, Graniczna, Kościelna, Mazowiecka, Młynarska, Nurska, Podmiejska, Powstańców, Radosna, Sokołowska, Spokojna, Sportowa, Targowa, Wiejska, Wiosenna, Zacisze

1

3

Albinów, Jakubiki, Krupy, Tosie

1

4

Henrysin, Kosów Hulidów, Łomna, Nowa Wieś

1

5

Kosów Lacki ulice: Armii Krajowej, Długa , Energetyczna, Grabniak , Kolejowa, Nadrzeczna, Przemysłowa, Składowa, Spacerowa, Towarowa, Węgrowska, Wiatraczna, Wspólna, Zachodnia, Źródlana

1

6

Kosów Lacki ulice: Boczna, Gutowska, Leśna, Małkińska, Mostowa, Parkowa, Piaskowa

1

7

Kosów Lacki ulice: Cicha ,Jasna, Nowa, Ogrodowa, Polna, Wesoła

1

8

Dębe, Kosów Ruski, Nowa Maliszewa,

Stara Maliszewa

1

9

Guty, Wólka Dolna, Wólka Okrąglik

1

10

Telaki

1

11

Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Dybów, Nowy Buczyn,

1

12

Grzymały, Kutyski, Sągole, Wyszomierz

1

13

Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Żochy

1

14

Trzciniec Duży, Trzciniec Mały

1

15

Bojary, Rytele Święckie

1

Poprawiony: czwartek, 02 października 2014 08:21
 

Podział Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania

Email Drukuj PDF

UCHWAŁA  NR XVIII/ ……/2012

RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Z DNIA 23 LISTOPADA  2012 ROKU

 

w sprawie  podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich  numerów,granic  i siedzib obwodowych komisji wyborczych

            Na podstawie  art. 12 §2 , §3, §11 i §12 ustawy z dnia  5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz 112 z późn. zm.) w związku z art.14 ust.1 i art. 16  ustawy z dnia                         5 stycznia 2011 r.-Przepisy wprowadzające  ustawę - Kodeks wyborczy( Dz. U. Nr 21,poz.113  z poźn.zm.) Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki,działając na wniosek  Burmistrza uchwala, co następuje:

 §1

Dokonuje się podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustala ich numery,granice  i siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie  z  załącznikiem  do niniejszej uchwały.

§2

Na niniejszą uchwałę  wyborcom ,w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia  skargi do Komisarza Wyborczego w Siedlcach,w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości -zgodnie z art. 12 §13 ustawy -Kodeks Wyborczy.

§3

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach.

§4

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz  podaniu  do publicznej wiadomości w  sposób zwyczajowo przyjęty.

 §6  

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wyborów przeprowadzanych

po kadencji ,w czasie której weszła w życie.

                       Przewodniczący

                         Rady Miasta i Gminy

 

                        Stanisław Kuziak

 

 

                                                                                                           Załącznik do uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

                                                                                                                     z dnia 23 listopada 2012r.

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

               1

Albinów, Henrysin, Jakubiki,Kosów Hulidów, Kosów Lacki ulice:Daleka, Dolna,Graniczna, Kościelna, Krótka, Kwiatowa,Łąkowa,Mała,Mazowiecka,

Młynarska,Nurska,Pańska,Piękna, Podmiejska, Powstańców,Radosna,  Sadowa, Słoneczna,Sokołowska, Spokojna, Sportowa,Szkolna,Wiejska,Wolności,Wąska

Targowa,  Zacisze,

Krupy, Łomna, Nowa Wieś,Tosie

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury

Kosów Lacki

ul. Słoneczna 4

                2

Kosów Lacki ulice: Armii Krajowej,Boczna,Cicha, Długa , Energetyczna, Grabniak ,Gutowska, Kolejowa, Leśna, Małkińska,Mostowa, Nadrzeczna,Nowa, Ogrodowa,Parkowa,Piaskowa,Polna,  Przemysłowa, Składowa, Spacerowa, Towarowa, Wesoła,Węgrowska, Wiatraczna, Zachodnia, Źródlana, 

Szkoła Podstawowa

Kosów Lacki

 ul. Polna 1

               3

Dębe, Guty, Kosów Ruski,Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa,

Wólka Dolna, Wólka Okrąglik

Publiczne Gimnazjum                 Kosów Lacki                                            ul.Armii Krajowej 6

               4

Telaki

 Szkoła

 Podstawowa

 Telaki  Nr 84

               5

Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Dybów,Grzymały, Kutyski ,Nowy Buczyn,

Sągole, Wyszomierz

Remiza OSP

Dybów

 Nr 36

               6

Chruszczewka Szlachecka,Chruszczewka Włościańska, Trzciniec Duży, Trzciniec Mały,Żochy

Świetlica wiejska                       Trzciniec Duży

 Nr 31 B

               7

Bojary, Rytele Święckie

Szkoła Podstawowa                     Rytele Święckie    

 Nr 111

Uzasadnienie

 do Uchwały w sprawie podziału  na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich  numerów,granic  i siedzib obwodowych komisji wyborczych

            Przepisy art.12 §2 ustawy z dnia  5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy(Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) upoważniają radę gminy  do dokonania podziału gminy na  stałe obwody głosowania,w terminie 3 miesięcy od dnia podziału  gminy na okręgi wyborcze. W związku z tym,że Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki  dokonała  nowego podziału gminy na okręgi wyborcze Uchwałą Nr XVII/99/2012 z dnia 25 października 2012r.,dokonuje się  podziału gminy na obwody głosowania oraz ustala ich numery,granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych.

            Dokonano podziału gminy na obwody głosowania z zachowaniem  przepisów Kodeksu wyborczego .W utworzonych obwodach głosowania poza jednym (obwód Nr7),liczba mieszkańców mieści się w ustawowej normie. Zgodnie z art.12 § 3 ustawy Kodeks wyborczy,w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami,obwód może  obejmować mniejsza liczbę mieszkańców.  Głównym  powodem utworzenia obwodu  głosowania w Rytelach Święckich  (obwód głosowania nr 7) jest  specyfika warunków miejscowych. Jednostki pomocnicze gminy Bojary i Rytele Święckie położone są w znacznej odległości  17 km od  miejscowości  Kosów Lacki. Brak połączeń komunikacyjnych pomiędzy tymi miejscowościami  w sposób istotny ogranicza  i utrudnia dotarcie do lokalu wyborczego mieszkańcom,szczególnie osobom niepełnosprawnym i starszym. Ponadto w Rytelach Święckich funkcjonuje od kilkunastu lat siedziba obwodowej komisji wyborczej  w szkole podstawowej,która w pełni spełnia wymagania lokalu wyborczego.       

            Przy tworzeniu obwodów głosowania   kierowano  się  zapewnieniem  możliwości najbardziej dogodnego wzięcia udziału w wyborach wszystkim mieszkańcom. Proponując  lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp.

Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegaturą w Siedlcach oraz stałymi Komisjami Rady Miasta i Gminy.

                      Przewodniczący

                         Rady Miasta i Gminy

 

                        Stanisław Kuziak

Poprawiony: czwartek, 22 listopada 2012 11:33
 

Podział Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze

Email Drukuj PDF

UCHWAŁA NR XVII/ 99/2012

RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

 Z DNIA  25 PAŹDZIERNIKA 2012r.

w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,numerów i liczby radnych wybieranych   w każdym okręgu

            Na podstawie  art.419 §  2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U.   Nr 21,poz.112 z późn.zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę -Kodeks wyborczy( Dz. U. Nr 21,poz.113  z poźn.zm.) działając na  wniosek Burmistrza  Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala,co następuje:

§1

Dokonuje się podziału Gminy Kosów Lacki na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§2

Numery,granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom ,w liczbie co najmniej 15,przysługuje prawo wniesienia  skargi do Komisarza Wyborczego w Siedlcach,w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały-zgodnie z art 420 §1 ustawy -Kodeks Wyborczy.

§4

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego  oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wyborów przeprowadzanych po kadencji,w czasie której uchwała weszła w życie.

                               Przewodniczący

                               Rady Miasta i Gminy

 

                                Stanisław Kuziak

                                                                                                                         Załącznik  do Uchwały Nr XVII/99/2012

                                                                                                           Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

                                                                                                                         z dnia 25 października 2012r.

Podział Gminy Kosów Lacki  na okręgi wyborcze

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Kosów Lacki ulice: Dolna, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Mała, Pańska, Piękna, Sadowa, Słoneczna, Szkolna, Wąska, Wolności

1

2

Kosów Lacki ulice: Daleka, Graniczna, Kościelna, Mazowiecka, Młynarska, Nurska, Podmiejska, Powstańców, Radosna, Sokołowska, Spokojna, Sportowa, Targowa, Wiejska, Zacisze

1

3

Albinów,Jakubiki, Krupy, Tosie

1

4

Henrysin, Kosów Hulidów, Łomna, Nowa Wieś

1

5

Kosów Lacki ulice: Armii Krajowej, Długa , Energetyczna, Grabniak , Kolejowa, Nadrzeczna, Przemysłowa, Składowa, Spacerowa, Towarowa, Węgrowska, Wiatraczna, Zachodnia, Źródlana

1

6

Kosów Lacki ulice: Boczna, Gutowska, Leśna, Małkińska, Mostowa, Parkowa, Piaskowa

1

7

Kosów Lacki ulice: Cicha, Nowa, Ogrodowa, Polna, Wesoła

1

8

Dębe, Kosów Ruski,Nowa Maliszewa,

Stara Maliszewa

1

9

Guty, Wólka Dolna, Wólka Okrąglik

1

10

Telaki

1

11

Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Dybów, Nowy Buczyn,

1

12

Grzymały, Kutyski, Sągole, Wyszomierz

1

13

Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Żochy

1

14

Trzciniec Duży, Trzciniec Mały

1

15

Bojary, Rytele Święckie

1

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,numerów  i liczby radnych wybieranych   w każdym okręgu

          Na podstawie  art. 419 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy , w związku  z art.13 ust.1 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę -Kodeks  wyborczy rada gminy  na wniosek  Burmistrza  dokonuje  podziału gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych, w terminie  15 miesięcy od  dnia wejścia w życie tej ustawy tj. do 1 listopada 2012r.

            Przy podziale gminy na okręgi wyborcze mają zastosowanie  wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej określone w uchwale PKW z dnia 7 maja 2012r. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał,w którym dokonuje się  podziału  na okręgi wyborcze  ( wg  stanu   na dzień 30 września 2012r.). Liczbę  radnych określa  art.17 ustawy o samorządzie gminnym,zgodnie z  którym w gminie do 20.000 mieszkańców liczba radnych wynosi 15.

Norma  przedstawicielstwa dla Gminy Kosów Lacki (liczba mieszkańców/liczba  radnych wybieranych w danej gminie) wynosi: 449,4 ( 6 741:15= 449,4).  Przyjmuje się ,iż przy podziale na okręgi liczba mieszkańców  w danym okręgu  powinna  mieścić się pomiędzy 0,5 a 1,449 normy przedstawicielstwa.

            Dokonując podziału gminy na poszczególne okręgi jednomandatowe kierowano się uwarunkowaniami topograficznymi gminy  oraz podziałem  na jednostki pomocnicze gminy.

Wskazany w załączniku podział na okręgi wyborcze spełnia wymogi ustawy z dnia 5 stycznia   2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn.zm.).

Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegaturą w Siedlcach oraz stałymi Komisjami Rady Miasta i Gminy.

            Nowy podział Gminy na okręgi wyborcze tworzone dla wyboru Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  obowiązywał będzie do wyborów przeprowadzanych na kadencję Rady w latach 2014-2018.

                                Przewodniczący

                               Rady Miasta i Gminy

 

                                Stanisław Kuziak

Задержавшись у протоки и потеряв из виду собак, наши преследователи "Всадник без головы" могли сбиться со следа или, во всяком случае, продвигались бы много медленнее.

Мустангер поднимался прямо к ней по обрывистому склону.

Только вперед, прямехонько в Россию, и на радостях выпустите в воздух все патроны!

В тени этих деревьев множество негритят с утра до вечера возились "Твердые согласные" в пыли.

Ситуация, довольно типичная для Синанджу.

Вашингтон не станет закрывать на происходящее глаза.

Poprawiony: piątek, 04 października 2013 23:11
 


Strona 2 z 2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama