Strona Główna Sesje
Sesje

Zaproszenie na sesję VI

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015r. godz.12ºº w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej   ul. Szkolna 21  w Kosowie Lackim.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.

10. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kosów Lacki.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały.

12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok:                                        

   a) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r.,

   b) przedstawienie treści wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej wraz z opinią RIO o wniosku Komisji,

   c) dyskusja.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2015-2025.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na  rok 2015.

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

18.Sprawy różne. 

19.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 20.Zamknięcie obrad.

                                                                          Przewodniczący

                                                                      Rady Miasta i Gminy

           Stanisław Kuziak

 

Zaproszenie na sesję

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 27 marca 2015r. o godz.10°°, która odbędzie się w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim ul. Szkolna  21.     Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim za 2014 rok.

7.Informacja o pracy Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim za 2014 rok.

8.Przedstawienie Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014rok.

9. Informacja o realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie   wyboru   przedstawicieli Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kosowie Lackim.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kosów Lacki na 2015 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2015-2025.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok  2015.

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18.Sprawy różne.

19.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

20.Zamknięcie obrad.                                                

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                     Stanisław Kuziak              

 


Strona 2 z 2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama