Strona Główna Sesje
Sesje

I sesja VIII kadencji

Email Drukuj PDF

Dnia 21 listopada 2018r., w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki. Sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego i była pierwszą sesją, której obrady były transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

     Sesję prowadził radny-senior, Jerzy Mielaniuk. Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki przez następne 5 lat będzie obradowała w następującym składzie: Arciechowska Ewa, Bartold Jolanta, Jesionowski Zbigniew, Kietliński Józef, Kopania Anna, Kuziak Stanisław, Lipski Jerzy, Maliszewska Anna, Mateusiak Alicja, Mielaniuk Jerzy, Mleczko Arkadiusz, Oleszczuk Jan, Skibniewska Barbara, Wiśniewski Wiesław, Wyszomierski Jacek.  

     Radni Miasta i Gminy odebrali z rąk przewodniczego Miejskiej Komisji w Kosowie Lackim, Pana Sławomira Prokopczuka zaświadczenia, że zostali prawomocnie wybrani oraz zostali zaprzysiężeni. Nowi radni wybrali spośród siebie komisję skrutacyjną, potrzebną, żeby wybrać przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Radni w tajnym głosowaniu zdecydowali, że tę funkcję w ciągu VIII kadencji będzie sprawował Pan Wiesław Wiśniewski. W wyniku wyborów wiceprzewodniczącą została Pani Ewa Arciechowska.. Radni wybrali również członków i przewodniczących komisji.

     Podczas sesji uroczyste ślubowanie złożył Burmistrz Jan Słomiak.
Po formalnym objęciu stanowiska Burmistrza Jan Słomiak przywitał wszystkich zebranych na obradach, podziękował za zaufanie i oddane głosy w wyborach samorządowych oraz pogratulował Przewodniczącemu Rady i Wiceprzewodniczącej

Zdjęcia z sesji 

Poprawiony: poniedziałek, 26 listopada 2018 08:17
 

Sesja I

Email Drukuj PDF

Zawiadamiam, iż Komisarz Wyborczy w Siedlcach I Postanowieniem z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin i rad miast, wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. p o s t a n o w i ł  zwołać pierwszą   sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 21 listopada 2018 r. o godz. 12°°, która odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji Rady Miasta i Gminy przez najstarszego wiekiem radnego.

2.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3.Ślubowanie radnych.

4.Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

5.Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza.

6.Ślubowanie Burmistrza.

7.Zamknięcie Sesji Rady Miasta i Gminy.

 Transmisja na żywo obrad dostępna będzie na kanale youtube Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki pod adresem: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCi2Q1-IeLdLdSSt_Ig5TDvw

 

 

                                                                                                   Burmistrz

                                                                                                           /-/

                                                                                                   Jan Słomiak

Poprawiony: środa, 21 listopada 2018 09:07
 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XXXVII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu  16 listopada 2018r. o godz.14 °° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4. Zapytania mieszkańców gminy.

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Informacja o pracy stałych komisji Rady.  

7. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki.

8. Przyjęcie średniej ceny skupu żyta za okres11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 18 października 2018r.

9. Przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 19 października 2018r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2019 rok.

10.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.Sprawy różne.

13.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

14.Zamknięcie obrad.                                                    

                                                                                       Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

             /-/

Stanisław Kuziak

Poprawiony: wtorek, 13 listopada 2018 09:51
 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XXXIV

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu     18 października 2018r. o godz.10 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna 4 w Kosowie Lackim.                                                  

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja Burmistrza o realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach sprawdzianów za rok szkolny 2017/2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Albinów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bojary.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowy Buczyn i Buczyn Dworski.

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Buczyn Szlachecki.

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chruszczewka Szlachecka.

12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chruszczewka Włościańska.

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dębe.

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dybów.

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Guty.

16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grzymały.

17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Henrysin.

18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Jakubiki.

19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kosów Ruski.

20.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kutyski.

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Krupy.

22.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łomna.

23.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Maliszewa.

24.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stara Maliszewa.

25.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Wieś.

26.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rytele Święckie.

27.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sągole.

28.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Telaki.

29.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tosie.

30.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzciniec Mały.

31.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzciniec Duży.

32.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wyszomierz.

33.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wólka Dolna.

34.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wólka Okrąglik.

35.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu, Żochy.

36.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

37.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki.

38. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki.

39.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok

   2018.

40.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

41.Sprawy różne.

42.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

43.Zamknięcie obrad.                                                 

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                  Rady Miasta i Gminy

                                                                                             /-/

                                                                                    Stanisław Kuziak              

 

Zdjęcia z sesji Rady Miasta i Gminy

Email Drukuj PDF

 


Na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki została wręczona Nagroda Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki "Zasłużony dla Gminy Kosów Lacki" dla śp ks. proboszcza Tomasza Pełszyka. Statuetkę z rąk Burmistrza Jana Słomiaka i Przewodniczącego Rady Stanisława Kuziaka odebrali bracia zmarłego ks. proboszcza. W trakcie przerwy w obradach delegacja samorządowa wraz z braćmi ks Tomasza Pełszyka udała się na kosowski cmentarz złożyć wiązankę na grobie proboszcza. 

W trakcie sesji zostały uroczyście przyznane także stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki dla uczniów kosowskich szkół. Łącznie przyznano 26 uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 

Stypendystom Burmistrz i Przewodniczący Rady pogratulowali wyników. 

 

Zdjęcia z sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

Poprawiony: piątek, 28 września 2018 17:29
 


Strona 2 z 4
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama