Strona Główna Sesje
Sesje

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA i GMINY

Email Drukuj PDF

Zapraszam na  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki ,która odbędzie się w dniu      21 grudnia  2016r. godz.12°° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury  w Kosowie Lackim ul. Słoneczna  4.

Proponowany porządek obrad:

Więcej…
 

Zaproszenie na sesję XIV

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu w 10 czerwca 2016r. o godz.12 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna  w Kosowie Lackim.                             

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

Więcej…
 

Zaproszenie na sesję IX

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu  17 listopada 2015r. o godz.10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

Więcej…
 

Zaproszenie na sesję VII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się  w dniu  17 września 2015r. o godz.10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja Burmistrza o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

7.Informacja Przewodniczącego Rady o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.

8.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. oraz  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

10.Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Rytelach Święckich Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2015-2025.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki

     na rok 2015.

13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14.Sprawy różne.

15.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

16.Zamknięcie obrad.                                                    

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                      Stanisław Kuziak              

 

Zaproszenie na sesję VI

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015r. godz.12ºº w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej   ul. Szkolna 21  w Kosowie Lackim.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.

10. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kosów Lacki.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały.

12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok:                                        

   a) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r.,

   b) przedstawienie treści wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej wraz z opinią RIO o wniosku Komisji,

   c) dyskusja.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2015-2025.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na  rok 2015.

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

18.Sprawy różne. 

19.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 20.Zamknięcie obrad.

                                                                          Przewodniczący

                                                                      Rady Miasta i Gminy

           Stanisław Kuziak

 
Więcej artykułów…


Strona 5 z 6
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama