Strona Główna Sesje
Sesje

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XXXVII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu  16 listopada 2018r. o godz.14 °° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4. Zapytania mieszkańców gminy.

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Informacja o pracy stałych komisji Rady.  

7. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki.

8. Przyjęcie średniej ceny skupu żyta za okres11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 18 października 2018r.

9. Przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 19 października 2018r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2019 rok.

10.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.Sprawy różne.

13.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

14.Zamknięcie obrad.                                                    

                                                                                       Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

             /-/

Stanisław Kuziak

Poprawiony: wtorek, 13 listopada 2018 09:51
 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XXXIV

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu     18 października 2018r. o godz.10 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna 4 w Kosowie Lackim.                                                  

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja Burmistrza o realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach sprawdzianów za rok szkolny 2017/2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Albinów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bojary.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowy Buczyn i Buczyn Dworski.

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Buczyn Szlachecki.

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chruszczewka Szlachecka.

12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chruszczewka Włościańska.

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dębe.

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dybów.

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Guty.

16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grzymały.

17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Henrysin.

18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Jakubiki.

19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kosów Ruski.

20.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kutyski.

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Krupy.

22.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łomna.

23.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Maliszewa.

24.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stara Maliszewa.

25.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Wieś.

26.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rytele Święckie.

27.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sągole.

28.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Telaki.

29.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tosie.

30.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzciniec Mały.

31.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzciniec Duży.

32.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wyszomierz.

33.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wólka Dolna.

34.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wólka Okrąglik.

35.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu, Żochy.

36.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

37.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki.

38. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki.

39.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok

   2018.

40.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

41.Sprawy różne.

42.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

43.Zamknięcie obrad.                                                 

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                  Rady Miasta i Gminy

                                                                                             /-/

                                                                                    Stanisław Kuziak              

 

Zdjęcia z sesji Rady Miasta i Gminy

Email Drukuj PDF

 


Na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki została wręczona Nagroda Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki "Zasłużony dla Gminy Kosów Lacki" dla śp ks. proboszcza Tomasza Pełszyka. Statuetkę z rąk Burmistrza Jana Słomiaka i Przewodniczącego Rady Stanisława Kuziaka odebrali bracia zmarłego ks. proboszcza. W trakcie przerwy w obradach delegacja samorządowa wraz z braćmi ks Tomasza Pełszyka udała się na kosowski cmentarz złożyć wiązankę na grobie proboszcza. 

W trakcie sesji zostały uroczyście przyznane także stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki dla uczniów kosowskich szkół. Łącznie przyznano 26 uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 

Stypendystom Burmistrz i Przewodniczący Rady pogratulowali wyników. 

 

Zdjęcia z sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

Poprawiony: piątek, 28 września 2018 17:29
 

Zaproszenie Sesja XXXV

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta   i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się dnia 27 września 2018r. o godz.10 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna 4 w Kosowie Lackim.                                                 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.

8.Informacja Burmistrza z ewaluacji Programu Rozwoju Lokalnego, Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej i Strategii Rozwoju Gminy o stanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

9.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Strategii Rozwoju Gminy Kosów Lacki do 2025 roku

10.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kosów Lacki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosów Lacki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

13.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. oraz   o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów

     Lacki na lata 2018-2034.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok    2018.

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

19.Zamknięcie obrad.                                                

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta i Gminy

                                                                                            /-/

                                                                                     Stanisław Kuziak              

 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XXXIII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r.o godz.10 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.                              

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4. Zapytania mieszkańców gminy.

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kosów Lacki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kosów Lacki.

8.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu

przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Poprawiony: środa, 20 czerwca 2018 12:51 Więcej…
 


Strona 4 z 6
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama