Strona Główna Sesje
Sesje

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy III

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się 17 grudnia 2018r. godz.12°° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim

ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy   na 2019 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.

9.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

12.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki

     na lata 2018-2034.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na  rok 2018.

14.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki  na lata 2019-2035.

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki

   na rok 2019:

     a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

     b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

     c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

     d) stanowisko Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji,

     e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

     f ) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

16.Wnioski i oświadczenia radnych.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

19.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                  

                                                                                  Przewodniczący

              Rady Miasta i Gminy

                           /-/

                                                                                Wiesław Wiśniewski            

 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy II

Email Drukuj PDF

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm. ) zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  na dzień   29 listopada 2018r. o godz.14 °° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki.

4. Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2018-2034. 

5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.
6. Sprawy różne.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
8. Zamknięcie obrad.

                                                                            Przewodniczący

                                                                       Rady Miasta i Gminy

                                                                                     /-/                                                        

                                                      Wiesław Wiśniewski

 

I sesja VIII kadencji

Email Drukuj PDF

Dnia 21 listopada 2018r., w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki. Sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego i była pierwszą sesją, której obrady były transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

     Sesję prowadził radny-senior, Jerzy Mielaniuk. Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki przez następne 5 lat będzie obradowała w następującym składzie: Arciechowska Ewa, Bartold Jolanta, Jesionowski Zbigniew, Kietliński Józef, Kopania Anna, Kuziak Stanisław, Lipski Jerzy, Maliszewska Anna, Mateusiak Alicja, Mielaniuk Jerzy, Mleczko Arkadiusz, Oleszczuk Jan, Skibniewska Barbara, Wiśniewski Wiesław, Wyszomierski Jacek.  

     Radni Miasta i Gminy odebrali z rąk przewodniczego Miejskiej Komisji w Kosowie Lackim, Pana Sławomira Prokopczuka zaświadczenia, że zostali prawomocnie wybrani oraz zostali zaprzysiężeni. Nowi radni wybrali spośród siebie komisję skrutacyjną, potrzebną, żeby wybrać przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Radni w tajnym głosowaniu zdecydowali, że tę funkcję w ciągu VIII kadencji będzie sprawował Pan Wiesław Wiśniewski. W wyniku wyborów wiceprzewodniczącą została Pani Ewa Arciechowska.. Radni wybrali również członków i przewodniczących komisji.

     Podczas sesji uroczyste ślubowanie złożył Burmistrz Jan Słomiak.
Po formalnym objęciu stanowiska Burmistrza Jan Słomiak przywitał wszystkich zebranych na obradach, podziękował za zaufanie i oddane głosy w wyborach samorządowych oraz pogratulował Przewodniczącemu Rady i Wiceprzewodniczącej

Zdjęcia z sesji 

Poprawiony: poniedziałek, 26 listopada 2018 08:17
 

Sesja I

Email Drukuj PDF

Zawiadamiam, iż Komisarz Wyborczy w Siedlcach I Postanowieniem z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin i rad miast, wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. p o s t a n o w i ł  zwołać pierwszą   sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 21 listopada 2018 r. o godz. 12°°, która odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji Rady Miasta i Gminy przez najstarszego wiekiem radnego.

2.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3.Ślubowanie radnych.

4.Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

5.Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza.

6.Ślubowanie Burmistrza.

7.Zamknięcie Sesji Rady Miasta i Gminy.

 Transmisja na żywo obrad dostępna będzie na kanale youtube Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki pod adresem: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCi2Q1-IeLdLdSSt_Ig5TDvw

 

 

                                                                                                   Burmistrz

                                                                                                           /-/

                                                                                                   Jan Słomiak

Poprawiony: środa, 21 listopada 2018 09:07
 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XXXVII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu  16 listopada 2018r. o godz.14 °° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4. Zapytania mieszkańców gminy.

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Informacja o pracy stałych komisji Rady.  

7. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki.

8. Przyjęcie średniej ceny skupu żyta za okres11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 18 października 2018r.

9. Przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 19 października 2018r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2019 rok.

10.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.Sprawy różne.

13.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

14.Zamknięcie obrad.                                                    

                                                                                       Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

             /-/

Stanisław Kuziak

Poprawiony: wtorek, 13 listopada 2018 09:51
 


Strona 3 z 5
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama