Strona Główna Rada Miasta i Gminy
Rada Miasta i Gminy
 

zaproszenie na sesję XIX

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie sięw dniu  21 listopada 2016r. o godz.10 °° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5. Informacja o stanie dróg na terenie gminy Kosów Lacki w tym dróg powiatowych.

6.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

7.Informacja Burmistrza o analizie oświadczeń majątkowych.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej ,finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Kosów Lacki.

10.Podjęcie uchwały w sprawie   uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kosów Lacki na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku.

12.Podjęcie uchwały o stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosów Lacki przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części   obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały.

14 Podjęcie uchwały w sprawie   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki.

15.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów

     Lacki na lata 2016-2025.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki

     na rok 2016.

18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19.Sprawy różne.

20.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

21.Zamknięcie obrad.                                                  

 

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Email Drukuj PDF

                                                                                                             Kosów Lacki, dnia 03.06.2016r.
OSO.524.2.2016

 

 

 

Ogłoszenie

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
                              

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz 239 z póź. zm.)

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy
działające na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2016 roku złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 15/2016 Burmistrza Miasta
i Gminy Kosów Lacki z dnia 2 czerwca 2016r.

Więcej…
 

zaproszenie na sesję XIII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu  w dniu 28 kwietnia 2016r. o godz. 10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna w Kosowie Lackim.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim.

7.Ocena zasobów pomocy społecznej.

8.Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kosów Lacki za 2015 rok.

9.Informacja o funkcjonowaniu Miejsko – Gminnego Klubu „ Kosovia” w roku 2015. 10.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

     za 2015 rok.

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki,

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim za 2015 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim za   2015 rok.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok    2016.

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

19.Zamknięcie obrad.                                                  

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                    Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                    Stanisław Kuziak        

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2016 08:38
 

Zaproszenie na sesję XII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 31 marca 2016r. o godz. 10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.                        

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

Więcej…
 


Strona 1 z 2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama