Strona Główna Strategia rozwoju
Strategia rozwoju

Wyłożenie Studium

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 11 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r, poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 , art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r, poz. 1405) i Uchwały Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim Nr  XVIII/105/2012   z dnia  23 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie

Tekst Studium

Prognoza 

Kierunki

Uwarunkowania

Prognoza Tekst

 

Więcej…
 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama