Strona Główna Inwestycje
Inwestycje

Inwestycje w Gminie

Email Drukuj PDF

 

 dsc 1997 640x360

Okres letni to czas wzmożonych prac w terenie. I choć nie wszystkie
z zaplanowanych robót udało się zrealizować, część z nich sukcesywnie jest wykonywana. Do najważniejszych na terenie Gminy należy zaliczyć:

 •  wybudowanie nowego placu zabaw dla przedszkolaków przy Szkole Podstawowe w Kosowie Lackim. Zadanie sfinansowano ze środków  budżetu Gminy,  przy wsparciu środków  Rady Rodziców.
 • poprawę nawierzchni ul. Armii Krajowej na najbardziej zniszczonym jej odcinku (350mb). Ze względu na zły stan drogi  Gmina przejęła zadanie od Powiatu i za własne środki  dokonała naprawy. Rozliczenie finansowe
  z Powiatem nastąpi przy realizacji kolejnych wspólnych inwestycji Powiatu
  i Gminy.  
 • budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Albinowie.
 • przebudowę  ul. Spacerowej  obejmującą m.in. wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika.  Inwestycja ta została poprzedzona budową  sieci kanalizacji sanitarnej w ul:. Długiej, Spacerowej i Wspólnej.

Ponadto w najbliższym czasie rozpocznie się odbudowa świetlicy wiejskiej
w Starej Maliszewie, zniszczonej w wyniku huraganu w 2016 roku.

Poprawiony: piątek, 21 lipca 2017 12:22 Więcej…
 

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Email Drukuj PDF

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

RG.6220.13.2015                                                                             Kosów Lacki, dn. 24.03.2016r.

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) zawiadamia, że dnia 24 marca 2016r. została wydana

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. RG.6220.13.2015 ) dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowa Oczyszczalni Ścieków na działkach o nr ewid. 1086 i 1087 położonych w Kosowie Lackim"

 

realizowanego przez Gminę Kosów Lacki, ul .Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki

Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, pok. Nr 4

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, pok. Nr 4 i w miejscowości Kosów Lacki.

                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                      MIASTA I GMINY                                                                                                                         KOSÓW LACKI

                                                                                                                     /-/ Jan Słomiak

 

Inwestycje infrastrukturalne zrealizowane w 2013r.

Email Drukuj PDF


 • img 0496Remont świetlicy wiejskiej w Dybowie, realizowany w ramach działania: „Odnowa
  i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  Wartość całkowita projektu– 95 624,99 zł (oprócz robót dodatkowych)

  Przewidywana wielkość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 58 307,00zł
Poprawiony: środa, 19 marca 2014 11:24 Więcej…
 

Inwestycje drogowe w Gminie w 2013r.

Email Drukuj PDF

wiejska remont malyW 2013 roku:

 

- oddano do użytku inwestycję polegającą na:

 • remoncie ul. Sadowej w Kosowie Lackim. Długość remontowanej drogi wyniosła 130m. Inwestycja obejmowała:

- wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym o grubości 15 cm,

- wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm.

         Wartość robót wyniosła 36 335,68 zł

 

Poprawiony: środa, 19 marca 2014 11:02 Więcej…
 

Inwestycje w Gminie

Email Drukuj PDF

 

Inwestycje w gminie

ØKolejny wodociąg w gminie Kosów Lacki

Dobiegła końca realizacja zadania  p.n. „Budowa sieci wodociągowej
w gminie Kosów Lacki
”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie
1 000 000,00 zł.

Był to kolejny, przedostatni już  etap w procesie wodociągowania gminy.

Poprawiony: środa, 30 listopada 2011 12:00 Więcej…
 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama