Strona Główna

ZARZĄDZENIE NR 18/2019

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE NR 18/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

                Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

 (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki ustanawiam dzień 2 maja 2019r. – (czwartek) dniem wolnym od pracy.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                        /-/      Jan Słomiak   

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama