Strona Główna

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Email Drukuj PDF

Kosów Lacki, dnia 11.04.2019r.
OSO.524.3.2019

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
                              

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz 450)

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert:

Nr 1. Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki - przedsięwzięcia kulturalne i sportowe". Ogłoszonego Zarządzeniem Nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 1 kwietnia 2019r.

Nr 2. Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2019 roku. Ogłoszonego Zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 1 kwietnia 2019r.

Celem naboru jest wyłonienie członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej. Kandydat na członka komisji konkursowej nie może zostać wskazany przez organizację/podmiot biorący udział w ogłoszonym konkursie. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego  

ogłoszenia w formie pisemnej wpisując w odpowiednie miejsce nazwę konkursu:

- składając formularz w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul Kolejowa 2,           

   08- 330 Kosów Lacki

- przesyłając drogą pocztową na wskazany adres

   w terminie do dnia 30.04.2019r. do godziny 16:00

Wybrani członkowie zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – tel. 25 7879105.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                                      Jan Słomiak

 

 

 

                                                                     Załącznik do Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów
                                                                    na członków komisji konkursowej


     Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w komisji konkursowej, opiniującej


   oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania

 

     publicznego w zakresie..................................................................................................

 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby wskazywanej
do udziału w pracach komisji konkursowej

Nazwa i adres organizacji wskazującej
osobę

Telefon kontaktowy osoby wskazywanej

E-mail osoby wskazanej…....................................................                                               ….......................................
               pieczęć organizacji                                                                            miejscowość i data

…...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
     (czytelny podpis/y i pełniona/e funkcje osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu)

 

Oświadczenie osoby wskazanej

       Ja niżej podpisany(a) …......................................................................................................... legitymujący(a) się dowodem osobistym …......................................................................
oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego, złożone w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr .................... Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 kwietnia 2018r.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia powyższego wniosku – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

….....................................                                                                         …......................................
     miejscowość i data                                                                                       podpis kandydata

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama