Strona Główna

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 marca 2019 r.

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE

Nr 10/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia   19 marca 2019 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2018r, poz. 994) art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204) i uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki Nr XXV/140/2009 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zarządza co następuje:
§ 1
 
         Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości położone w obrębie wsi Guty, Nowa Wieś gm. Kosów Lacki, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2
 
           Wykaz w których mowa w § 1 podaję do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, w miejscowościach Guty, Nowa Wieś, w prasie lokalnej, na stronie internetowej urzędu.
§ 3
 
         Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego.
 
§ 4
 
         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
             Burmistrz
         Miasta i Gminy
 
         Jan Słomiak

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI GUTY, NOWA WIEŚ GM. KOSÓW LACKI

L.p

 

Nr księgi wieczy-stej

 

Obręb

Nr

działki

 

Powie-rzchnia

         w ha

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

Wartość nierucho-

mości

Uwagi

1

-

Guty

420/3

1,47

Działka zabudowana, położona w centralnej części wsi przy powiatowej drodze utwardzonej. Dostęp do infrastruktury społecznej dobry. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy siedliskowej oraz tereny niezabudowane. Budynek po byłej szkole jednokondygnacyjny, pow. zabudowy 517m2 ,   pow. użytkowa 353m2,   techniczny budynku średni. Standard wyposażenia zły. Budynek wymaga kapitalnego remontu.

Pod działalność gospodarczą, usługową, mieszkaniową

183.000 zł

Sprzedaż w drodze przetargu

2

-

Guty

420/2

0,1426

Działka niezabudowana   położona w pobliżu siedlisk rolniczych, niezagospodarowana, w dużej części nieużytek porośnięty samosiewkami

Częściowo pod zbiornik wodny, częściowo do wykorzystania rolniczego

5.100 zł

Sprzedaż w drodze przetargu

3

-

Nowa Wieś

374/2

0,15

Działka rolna położona w sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo

Działalność rolnicza

4.000 zł

Sprzedaż w drodze przetargu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim przy ul. Kolejowej 2, i pod nr tel. 25-7879105 wew.113

Wykaz został umieszczony do publicznej wiadomości   : od dnia 20 marca do 11 kwietnia 2019r.

Ostateczny termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1

i pkt. 2 mija w dniu 2 maja 2019r.


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama