Strona Główna Sesje Zaproszenie na sesję V

Zaproszenie na sesję V

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki która odbędzie się 28 marca 2019r. godz. 10ºº w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach   awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.

6.Informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.

7.Informacja o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.

8.Przedstawienie raportu z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

9.Informacja o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w 2018 roku.

10.Informacja o pracy Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku.

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki oraz określenia granic ich obwodów.

12.Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kosów Lacki na 2019 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn.

15.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasenta do poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

16.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów

     Lacki na lata 2019-2035.

17.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

18.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

19.Odpowiedzi na zapytania.

20.Sprawy różne.

21.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta i Gminy.

22.Zamknięcie obrad sesji.                                                

                                                                                        

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta i Gminy

                                                                                                 /-/

                                                                                   Wiesław Wiśniewski              

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama