Strona Główna Sesje Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy III

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy III

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się 17 grudnia 2018r. godz.12°° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim

ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy   na 2019 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.

9.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

12.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki

     na lata 2018-2034.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na  rok 2018.

14.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki  na lata 2019-2035.

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki

   na rok 2019:

     a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

     b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

     c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

     d) stanowisko Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji,

     e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

     f ) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

16.Wnioski i oświadczenia radnych.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

19.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                  

                                                                                  Przewodniczący

              Rady Miasta i Gminy

                           /-/

                                                                                Wiesław Wiśniewski            

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama