Strona Główna

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Email Drukuj PDF

OSO.523.8.2018

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

 

   Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa   w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) działające na terenie  Gminy Kosów Lacki

do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

                  bezpośrednie, otwarte spotkanie w dniu 15 października 2018r. o godz 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2

                  wyrażenie opinii o projekcie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

 

Opinie o projekcie można zgłaszać drogą e-mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy   Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki lub osobiście podczas spotkania w dniu 15 października 2018r.

 

Termin konsultacji wyznaczony został od dnia 10.10.2018r. do 17.10.2018r. do godz 14.00.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest  Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Kontakt: tel.257879105, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

PROJEKT

 

 

 

UCHWAŁA Nr ….............

 

RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

 

Z DNIA..........

 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

na rok 2019.

 

         Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018r. poz.450 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

       Uchwala się roczny Program współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Kosów Lacki, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

 

§ 2.

 

   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

 

 

§ 3.

 

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PROJEKT

 

Załącznik do uchwały nr …......................

 

                                                                                   Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki              

 

                                                                                              z dnia …..................................................

 

 

 

 

 

Program współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Kosów Lacki.

 

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 

 

13CpGcl`'s="Standard" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center">§ 1.

 

 

 

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

 

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm. )

 

2) Programie – należy rozumieć roczny program współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi na rok 2019r.

 

3) Organizacjach – należy rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

4) Konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust. 2 i art.13 ustawy.

 

5) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Kosów Lacki,

 

6) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

7) Urzędzie – rozumieć należy przez to Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

8) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

II. Cele programu

 

 

 

§ 2.

 

1.Głównym celem Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem                    

 

   a organizacjami pozarządowymi.

 

2.Celami szczegółowymi Programu są:

 

             1) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne

 

             2) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy

 

             3) prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć

 

             4) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych

 

           5) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych

 

III. Zakres przedmiotowy

 

 

 

§ 3.

 

   Współpraca Gminy z organizacjami dotyczy realizacji zadań Gminy określonych                                           w art. 4 ust.1 Ustawy, a w szczególności zadań z obszarów:

 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 

3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 

4) działalności charytatywnej;

 

5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 

6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 

8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 

9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 

10)działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

 

11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 

12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 

13) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 

15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 

16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 

17) turystyki i krajoznawstwa;

 

18) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

 

19) ratownictwa i ochrony ludności;

 

20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 

21) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 

22)działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 

23) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 

24) rewitalizacji;

 

IV. Zasady i formy współpracy

 

 

 

§ 4.

 

1. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach określonych w art. 5 ust. 3 Ustawy.

 

2. Współpraca Gminy z organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy.

 

3. Współpraca finansowa polega na udzielaniu organizacjom dotacji na realizację zadań własnych w  

 

         następujących formach:

 

       1) powierzania do wykonania zadań własnych Gminy wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację

 

       2) wspierania wykonania zadań własnych Gminy wraz z udzielaniem dotacji na ich realizację  w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.
4. Współpraca pozafinansowa może odbywać się w szczególności w formach:

 

       1)wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu

 

       zharmonizowania tych kierunków.

 

       2) udzielania pomocy Gminie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet

 

       Gminy poprzez opiniowanie wniosków, udzielanie rekomendacji, itp.

 

       3) udostępniania organizacjom pomieszczeń będących w dyspozycji Urzędu na organizację

 

         konferencji, konsultacji, szkoleń i spotkań okolicznościowych.

 

    4) umożliwienie organizacji imprez sportowych, kulturalnych i innych wydarzeń na terenach lub  

 

         obiektach   należących do Gminy.

 

 

 

V. Priorytetowe zadania publiczne

 

 

 

§ 5.

 

Priorytetowe zadania publiczne do realizacji w 2019 roku we współpracy z organizacjami to:

 

   1) kultywowanie tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych i regionalnych

 

   2) edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży oraz wspieranie działalności placówek

 

   wychowania pozaszkolnego

 

   3) promowanie i organizacja form spędzania wolnego czasu w tym aktywnego wypoczynku dla  

 

     dzieci i młodzieży szkolnej

 

   4) wspieranie działań na rzecz rozwoju upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji

 

5) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

6) pomoc rodzinom i osobom wymagającym wsparcia oraz znajdującym się w sytuacjach kryzysowych a zwłaszcza osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom

 

7) prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów

 

   alkoholowych

 

8) przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów

 

9) edukacja ekologiczna i ochrona środowiska

 

10) ochrona i promocja zdrowia

 

 

 

 

 

VI. Okres realizacji programu

 

 

 

§ 6.

 

Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie Programu w ciągu roku kalendarzowego 2019.

 

VII. Sposób realizacji Programu

 

§ 7.

 

  1. 1.Realizacja Programu w części dotyczącej współpracy finansowej odbywać się bęza pośrednictwem finansowych komórek organizacyjnych Urzędu. W części dotyczącej współpracy pozafinansowej Program będzie realizowany przez stanowisko ds. społecznych przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu.

 

2.Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych    

 

     konkursów ofert,   ogłaszanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu  

 

 

 

§ 8.

 

Na realizację zadań publicznych w 2019 roku planuje się kwotę 10.000zł. Ostateczną wysokość środków zleconych określi Rada w uchwale budżetowej na 2019 rok. Realizacja zadań własnych Gminy przez organizacje odbywać się będzie również w ramach szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

 

IX. Sposób oceny realizacji Programu

 

 

 

§ 9.

 

   1.Monitoringiem realizacji zajmuje się stanowisko ds. społecznych we współpracy z komórkami  

 

     organizacyjnymi Urzędu.

 

2. Uzyskane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Gminy z organizacjami.

 

3. Ustala się następujące wskaźniki oceny realizacji Programu:

 

           1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

 

           2) liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

 

           3) liczba umów na realizację zadań

 

           4) liczba umów które zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od                

 

               organizacji

 

           5) ilość zadań które zlecono organizacjom.

 

X. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

 

 

 

§ 10.

 

   1. Program utworzony jest na bazie projektu skonsultowanego z organizacjami funkcjonującymi na terenie Gminy.

 

   2. Konsultacje Programu zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/208/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr. 201, poz. 5786) poprzez wykorzystanie formy konsultacji w postaci bezpośredniego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz wyrażenia opinii o projekcie w formie pisemnej lub drogą elektroniczna.

 

   3. Informację o wynikach konsultacji podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

XI. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert   w otwartych konkursach

 

 

 

§ 11.

 

   1. Komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powołuje Burmistrz                  

 

     w drodze zarządzenia w składzie co najmniej 3 osobowym.

 

   2. Pracami komisji kieruje przewodniczący – przedstawiciel Burmistrza.

 

   3. Komisja pracuje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

 

   4. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

 

     1) weryfikacja złożonych ofert.

 

       2) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne.

 

       3) propozycja wyboru oferty.

 

   5. Komisja dokonuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności  

 

     co najmniej połowy pełnego składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos

 

     przewodniczącego.

 

   6. Z prac komisji sporządza się protokół.


Poprawiony: środa, 10 października 2018 09:39  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama