Strona Główna Wybory samorządowe Komunikaty KBW

Komunikaty KBW

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO

w SIEDLCACH I
z dnia 3 września 2018 r.

 w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 

KOMUNIKATKOMISARZA WYBORCZEGOw SIEDLCACH Iz dnia 3 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   

 

Na podstawie §13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. informuję,
że w związku z koniecznością uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych wyborcy posiadający bierne prawo wyborcze do Sejmu, czyli osoby, które :

 

- są obywatelami polskimi

 

- najpóźniej w dniu zgłoszenia kończą 21 lat

 

- nie są pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu

 

- nie są pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu

 

- nie są ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu

 

- nie są skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

- wobec których nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności za złożenie niezgodnego z prawda oświadczenia lustracyjnego,

 

mogą zgłaszać swoje kandydatury na członków terytorialnych (gminnych, miejskich, powiatowych) komisji wyborczych do Komisarza Wyborczego w Siedlcach I,
ul. Piłsudskiego 38, pok. 208 osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Komisarza Wyborczego w Siedlcach I) w terminie do dnia 7 września 2018 r.

 

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronach internetowych siedlce.kbw.gov.pl lub kbw.gov.pl

 

                                                                       Komisarz Wyborczy

 

                                                                                       w Siedlcach I

 

                                                                                 

 

/-/ Karol Pachnik

 

KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO

w SIEDLCACH II
z dnia 3 września 2018 r.

 

KOMUNIKATKOMISARZA WYBORCZEGOw SIEDLCACH IIz dnia 3 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.            

Na podstawie §13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. informuję,
że w związku z koniecznością uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych wyborcy posiadający bierne prawo wyborcze do Sejmu, czyli osoby, które :

- są obywatelami polskimi

- najpóźniej w dniu zgłoszenia kończą 21 lat

- nie są pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu

- nie są pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu

- nie są ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu

- nie są skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- wobec których nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności za złożenie niezgodnego z prawda oświadczenia lustracyjnego,

mogą zgłaszać swoje kandydatury na członków terytorialnych (gminnych, miejskich, powiatowych) komisji wyborczych do Komisarza Wyborczego w Siedlcach II,
ul. Piłsudskiego 38, pok. 208 osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Komisarza Wyborczego w Siedlcach II) w terminie do dnia 7 września 2018 r.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronach internetowych siedlce.kbw.gov.pl lub kbw.gov.pl

                                                                       Komisarz Wyborczy

                                                                                       w Siedlcach II

                                                                                 

/-/ Konrad Mielcarek

         

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama