Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej ognioodpornej w kategorii EI60 do budynku Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim z oddziałami przedszkolnymi

Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej ognioodpornej w kategorii EI60 do budynku Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim z oddziałami przedszkolnymi

Email Drukuj PDF

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej                     30 tys. euro

na realizację zadania ,,Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej ognioodpornej w kategorii EI60 do budynku Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim z oddziałami przedszkolnymi”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim ,

ul. Polna 1

08-330 Kosów Lacki

e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 9 szt. okien i 1 szt. drzwi w klasie odporności ogniowej EI60 w budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, w której prowadzone są oddziały przedszkolne.

Roboty, których dotyczy zaproszenie obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:

 1. 1)wykonanie okien i drzwi w klasie odporności ogniowej EI60 poza miejscem montażu,
 2. 2)dostawę produktu na miejsce montażu,
 3. 3)wymianę stolarki budowlanej,
 4. 4)wykonanie nadproża nad drzwiami w istniejącym otworze okiennym, wraz z powiększeniem otworu i częściowym zamurowaniem,
 5. 5)obróbka ościeży wraz z pomalowaniem,
 6. 6)wywóz materiału z rozbiórki i gruzu.

2. ZAKRES ROBÓT

1)Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów stolarki budowlanej na adresie, który to będzie       podstawą do jej wymiany, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dyrektorem szkoły wraz z jego montażem.

2)Dostarczenie okien i drzwi i okien jako gotowego produktu na miejsce montażu.

3)Demontaż stolarki budowlanej w sposób właściwy nie powodujący nadmiernego zniszczenia wykładzin ściennych i innych materiałów. Właściwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu.

4)Osadzenie okien przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej. Uzupełnienie pasów tynków na ościeżach i na elewacji wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną w kolorze białym, regulacja stolarki. Zachowanie istniejącego podziału powierzchni okna, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego podział okna może zostać zmieniony.

5)Wykonanie nadproża w istniejącym otworze okiennym wraz z jego powiększenie m i zamurowaniem części nad nadprożem   w celu przygotowania otworu do osadzenia drzwi zewnętrznych.

6)Zdemontowaną stolarkę budowlaną z miejsca montażu przekazać osobie wyznaczonej przez Zamawiającego do koordynowania

7)Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.

8)Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby trzecie z winy wykonawcy ponosi on sam.

9)Zamawiający dostarcza wykonawcy: zestawienie stolarki, rysunki na poszczególne okna i drzwi balkonowe

10)Typ i rodzaj okien Wykonawca wykona według dostarczonego przez Zamawiającego wykazu oraz własnych pomiarów

 PLIKI do Pobrania:

Zaproszenie

Opis techniczny

Oświadczenie 

Formularz ofertowy

Wyjaśnienie do treści zaproszenia

3.   DOKUMENTY SŁUŻĄCE DO WYCENY KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

Rysunek z obmiarem oraz parametry techniczne i materiały wskazane w część II ust.1 zaproszenia

4. MATERIAŁY

 1. 1.Przeciwpożarowe okna i drzwi aluminiowe powinny być wykonane w klasie odporności ogniowej EI60 zgodnie z PN-B-02851-1-1997 oraz PN-EN 13501-2:2007 oraz być sklasyfikowane wg PN-90/B-02867 jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Zestawy, drzwi i okna aluminiowe muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB oraz Certyfikat Zgodności.
 2. 2.Wymiana stolarki budowlanej w istniejących otworach i z istniejącym podziałem szyb (chyba, że w porozumieniu z Zamawiającym istnieje uzasadniona konieczność jej zmiany).
 3. 3.Kształtowniki aluminiowe, z których wykonane są ościeżnice, ramy skrzydeł, słupki, szczebliny i inne wykonywane w procesie przeróbki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 muszą spełniać wymagania określone w PNEN 12020-1:2004. Odchyłki wymiarowe kształtowników powinny być zgodne z PN-EN 12020- 1:2004.
 4. 4.Okucia powinny być mocowane do kształtowników drzwi zgodnie z dokumentacją systemową lub dokumentacją producenta okucia. Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru skrzydeł, ich gabarytów oraz bieżących obciążeń eksploatacyjnych.
 5. 5.Szyby zespolone dobierane w taki sposób, aby zabudowa spełniała wymagania odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Szyby te muszą spełniać również wymagania w zakresie bezpieczeństwa (szyby bezpieczne).
 6. 6.Uszczelki przylgowe z EPDM na całym obwodzie okien, mocowane do wrębów.

5.   SPRZĘT

Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót.

6. TRANSPORT

Stolarka budowlana powinna być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.

7. KONTROLA JAKOŚCI

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, atestów, aprobat i certyfikatów ITB na przedmiot zamówienia wraz z okuciami i parapetami.

Zakres kontroli obejmować będzie:

 1. a)zgodność z przedmiarem robót,
 2. b)jakość użytego materiału,
 3. c)jakość i trwałość wykonanych robót,
 4. d)sposób i jakość osadzenia stolarki,
 5. e)potwierdzenie zamontowania nawiewnika ciśnieniowego (nawiewników ciśnieniowych),
 6. f)jakość wykonania obróbki i robót malarskich,
 7. g)posprzątanie miejsca montażu.

Kontrolę jakości robót dokona osoba wyznaczona przez Zamawiającego z Działu Technicznego mieszczącego się na ul. Żubrów 1 w Szczecinie. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

 

8. ODBIÓR ROBÓT

1). Po zakończeniu wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru oraz dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie przez zamontowane otwory okienne i drzwiowe wymaganych norm oraz atesty .

2). Zamawiający dokona komisyjnego odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości odbioru .

3). Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego , który będzie   podstawą do wypłaty wynagrodzenia .

9. Wykonawca przedmiot zamówienia wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami: Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Polską Normą Budowlaną, Warunkami technicznymi i Prawem Budowlanym.

III. Termin realizacji zamówienia

1.Zamawiający wymaga aby termin realizacji przedmiotu zamówienia był nie dłuższy niż 6 tygodni liczonych od daty zawarcia umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.

2. Wykonawca wskazuje na ofercie oferowany przez siebie termin realizacji zamówienia z uwzględnieniem treści ust.1 .

Termin realizacji zamówienia stanowił będzie jedno z kryteriów oceny ofert .

IV. Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał następujące warunki:

- posiadał wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o podobnym charakterze jak   przedmiotowe zamówienia

- posiadał zdolności techniczne i kadrowe do realizacji zamówienia w sposób zgodny                           z obowiązującymi przepisami prawa,

- posiadał zdolności finansowe do realizacji przedmiotowego zamówienia ponieważ Zamawiający nie przewiduje zaliczek,

- posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 5 000 zł

V. Dokumenty jakie Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia

VI .Kryteria oceny ofert i ich waga :

Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

cena – 85% wagi

termin realizacji – 10% wagi

oferowany okres gwarancji -- 5% wagi

przy czym wymaga się aby minimalny okres gwarancji wynosił nie mniej niż 24 miesiące.

 

VII. Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie czynniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu umowy w tym między innymi;

- koszty wykonania i dostawy okien oraz drzwi

- koszty demontażu obecnej stolarki okiennej

- koszty przygotowania otworów okiennych i drzwiowych do montażu,

- koszty związane z montażem

- koszty związane z utylizacją odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi postepowania z odpadami

- cena powinna uwzględniać wszelkie należne podatki i opłaty jakie musi ponieść Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia

-itd.

2. Cena oferty powinna być wyrażona liczbą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

3. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto .

VIII. Sposób dokonywania oceny ofert oraz obliczania punktów przyznanych

         w poszczególnych kryteriach.

1. Ocena złożonej oferty będzie dokonywana wg następującego wzoru

   P = P kc + Pkt+ Pkg

gdzie

P- liczba punktów przyznanych badanej ofercie

Pkc – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium ,,cena”

Pkt- Liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium ,, termin realizacji zamówienia”

Pkg- oferowany okres gwarancji

 

2. Sposób dokonywania oceny oferty w kryterium ,,cena”

   Zamawiający uznaje że 1%= 1 pkt

 

Ocena oferty w kryterium ,, cena” odbywać się będzie wg wzoru

           Cena oferty z najniższą ceną

Pkc=                                                                    x 60 pkt

                 Cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 60

3. Ocena oferty w kryterium ,, oferowany termin realizacji” rozumiany jako okres od podpisania umowy do dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia, dokonana zostanie w następujący sposób

4 tygodniowy termin– 10 pkt

5 tygodniowy termin - 5 pkt

6 tygodniowy termin – 0 pkt

Oferty z dłuższym niż 6 tygodni terminem realizacji nie będą rozpatrywane . Natomiast nie wywiązanie się z zaoferowanego terminu przez Wykonawcę któremu zamawiający udzieli zamówienia skutkowało będzie naliczaniem kar umownych    w wysokości 0, 5% oferowanej ceny netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do zaoferownego terminu realizacji .

4. Ocena oferty w kryterium okres gwarancji

   Zamawiający wymaga aby okres gwarancji był nie krótszy niż 24 miesiące . Maksymalny oceniany okres gwarancji to 54 miesiące . zaoferowanie dłuższego niż 60 miesięcy okresu gwarancji nie będzie dodatkowo punktowane.

Punkty w kryterium ,, okres gwarancji przyznawane będą w następujący sposób:

24 miesiące -  2 pkt

36 miesięcy – 3 pkt

48 miesięcy – 4 pkt

60 miesięcy - 5 pkt.

IX. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna być złożona na piśmie na formularzu ofertowym zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

2. Każda strona oferty powinna być podpisana przez upoważnioną osobę Wykonawcy lub przez pełnomocnika

3.W przypadku podpisania oferty przez Pełnomocnika do oferty należy załączyć aktualne pełnomocnictwo.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z opisem:

,, Oferta na dostawę i montaż ognioodpornej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku   szkoły podstawowej w Kosowie Lackim”

Nie otwierać do dnia 06.09.2018 r. do godz.10.10

5. Ofertę można złożyć osobiście za pośrednictwem poczty oraz przesyłką kurierską.

6. Zamawiający dopuszcza przesłanie skanu oferty i oświadczenia drogą mailową na adres wskazany w części I niniejszego zaproszenia przy czym w tytule maila należy wpisać : Oferta na dostawę i montaż stolarki ognioodpornej budynek szkoły Kosów Lacki . Oferta uznana zostanie za złożoną w terminie jeśli mail zostanie zarejestrowany na skrzynce Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

 

X. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

     Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim

     08-330 Kosów Lacki

       ul. Polna 1, sekretariat Przedszkola

2. Termin składania ofert upływa w dniu 06.09.2018 r. o godz. 10.00

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2018 r. o godz.10.10

   maile z ofertami przesłanymi korespondencją mailową otwarte zostaną komisyjnie                       o godz. 10.10 po czym   zostaną wydrukowane.

4. Oferty złożone po terminie wskazanym w ust.2 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia .

XI. Za najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę , która uzyska najwyższy wynik będący sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

XII. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu                       o wyborze najkorzystniejszej oferty podając informacje o wszystkich złożonych ofertach.

XIII. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą , którego oferta okazała się najkorzystniejsza chyba, że wystąpią okoliczności uniemożliwiające zawarcie takiej umowy lub zawarcie umowy np. zbyt wysoka cena wykraczająca poza możliwości finansowe Zamawiającego .

XIV. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

1. Elżbieta Pietrzykowska – dyrektor Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim ,

         tel. 25 787 90 41, e mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Marcin Zieliński – podinspektor ds. Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki

                     tel. 25 787 91 05 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                                                                             Dyrektor Gminnego Przedszkola

                                                                              w Kosowie Lackim

                                                                                 /-/ Elżbieta Pietrzykowska


Poprawiony: środa, 05 września 2018 10:08  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama