Strona Główna Sołectwa Zarządzenie 27/2018 - załącznik nr 3

Zarządzenie 27/2018 - załącznik nr 3

Email Drukuj PDF
Spis treści
Zarządzenie 27/2018
Zarzadzenie
załącznik nr 1
Załącznik nr2
załącznik nr 3
Wszystkie strony

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki,

ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki.

2) Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie ………………………………………w celu…………………………………

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6)Posiadają Państwo prawo (z wyjątkami przewidzianymi przepisami prawa):

a) dostępu do treści swoich danych;

b) do ich sprostowania oraz usunięcia,

c) ograniczenia przetwarzania, jeżeli:

• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,

• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,

d) wniesienia sprzeciwu,

e) do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie obywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa/dobrowolne (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/obowiązkowe – niezbędne do zawarcia i wykonania umowy*.

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

*niewłaściwe skreślić                                                                                      

                                                                                                                        Zapoznałem/zapoznałam się:

                                                                                                              …………………………………………

                                                                                                                                    Czytelny podpis

 

 

 Poprawiony: środa, 29 sierpnia 2018 12:58  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama