Strona Główna Sołectwa Zarządzenie 27/2018 - załącznik nr 1

Zarządzenie 27/2018 - załącznik nr 1

Email Drukuj PDF
Spis treści
Zarządzenie 27/2018
Zarzadzenie
załącznik nr 1
Załącznik nr2
załącznik nr 3
Wszystkie strony

                                                                                                                          PROJEKT

 

                                                                                     Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/2018

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki              z dnia 28 sierpnia 2018r.            

 

UCHWAŁA NR …./…/2018

 

RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

 

Z DNIA ………2018r.

 

 

 

w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Kosów Lacki

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt l , art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Nadaje się statuty Sołectwom:

 

Albinów jako załącznik Nr …..

 

Bojary jako załącznik Nr 2….

 

…………………………………..

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała Nr VIII/48/90 Rady Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 1990r.

 

w sprawie uchwalenia statutu Sołectw.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

                                                                                          Załącznik do uchwały nr ……….

 

Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

z dnia ……..

 

STATUT   SOŁECTWA……………..

 

Rozdział 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

 

1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Kosów Lacki, a jego mieszkańcy stanowią wspólnotę lokalną.

 

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa ,a w szczególności:

 

   1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

 

   2) statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki;

 

   3) niniejszego statutu.

 

§2.

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 

1)         Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Kosów Lacki,

 

2)         Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Miasta i Gminy Kosów Lacki,

 

3)         Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki,

 

4)         Burmistrzu-należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki,

 

5)         Sołectwie-należy przez to rozumieć sołectwo …………….,

 

6)         Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa ………….,

 

7)         Radzie Sołeckiej- należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa………..,

 

8)         Zebraniu- należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa ………,

 

9)         Statucie- należy przez to rozumieć Statut Sołectwa …………..

 

§3.

 

Sołectwo położone jest na terenie Gminy Kosów Lacki i obejmuje miejscowość ………………

 

Rozdział 2

 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

 

§4.

 

  1. 1.Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb wspólnoty mieszkańców Sołectwa.
    1. 2.D zakresu działania Sołectwa należy:

 

1) organizacja życia społeczno-gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,

 

2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym, a zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Sołectwa,

 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej na swoim terenie,

 

4) zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekazanego przez Gminę,

 

5) rozporządzanie dochodami z tego źródła poprzez wskazanie celu wydatkowania oraz rozporządzanie środkami wydzielonymi z budżetu Gminy jako fundusz sołecki;

 

6) współpraca z radnymi z terenu okręgu wyborczego, w obrębie którego położone jest Sołectwo,

 

7) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym tej pomocy,

 

8) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej i poszanowania mienia,

 

9) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości,

 

10) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,

 

11) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

 

12) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej,

 

13) reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej wobec organów Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,

 

14) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie.

 

2. Zadania określone w ust.1 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

 

1) podejmowanie uchwał,

 

2) wyrażanie opinii,

 

3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,

 

4) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych,

 

5) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

 

 

 

Rozdział 4.

 

ORGANY SOŁECTWA

 

§5.

 

Organami Sołectwa są:

 

1) Zebranie Wiejskie,

 

2) Sołtys ,którego działalność wspomaga Rada Sołecka.

 

 

 

§6.

 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej kończy się z dniem upływu kadencji Rady Gminy. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

2. Rada Gminy w drodze uchwały zarządza wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję w terminie   6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji nowo wybranej Rady Gminy. Terminy zebrań wyborczych określa Burmistrz .

 

Zebranie Wiejskie

 

§7.

 

Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.

 

 

 

§8.

 

 

 

Do kompetencji Zebrania należy:

 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa,

 

2) wybór i odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,

 

3) rozpatrywanie informacji Sołtysa z jego działalności i działalności Rady Sołeckiej,

 

4) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do korzystania,

 

5) uchwalanie zadań do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego,

 

6) wnioskowanie do organów Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa.

 

§9.

 

1. Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, radni Rady Gminy, Burmistrz i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.

 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.

 

§10.

 

Zebranie wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

 

1) Rady Sołeckiej,

 

2) co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania na Zebraniu,

 

3)  Burmistrza,

 

4) Rady Gminy.

 

§11.

 

1. W razie śmierci lub dłuższej niż 3 miesiące nieobecności lub niemożności sprawowania   przez Sołtysa funkcji ,Zebranie zwołuje wskazany przez Burmistrza członek Rady Sołeckiej.

 

2. W przypadku nie zwołania zebrania zgodnie z ust.1 Zebranie zwołuje Burmistrz, powierzając prowadzenie Zebrania pracownikowi Urzędu.

 

§12.

 

1. Sołtys lub osoba uprawniona do zwołania Zebrania informuje o Zebraniu podając miejsce, temat i termin pierwszego i drugiego Zebrania mieszkańcom Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty przynajmniej 5 dni wcześniej, z zastrzeżeniem §22.

 

2. Sołtys lub osoba uprawniona do zwołania Zebrania informuje Burmistrza o planowanym Zebraniu.

 

3. Informacje o Zebraniu Sołtys przekazuje radnym Gminy z terenu Sołectwa.

 

4. Pierwsze zebranie odbywa się ,gdy zostali o nim powiadomieni mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty i uczestniczy w nim przynajmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania na Zebraniu.

 

5. W przypadku braku określonego w ust. 4 quorum drugie Zebranie może odbyć się w odstępie 20 minut od terminu zwołania pierwszego Zebrania. Zebranie odbywa się bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na Zebraniu.

 

6. Osoby uprawnione do udziału w Zebraniu potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w miejscu Zebrania.

 

§13.

 

Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

 

§14.

 

1. Obradom Zebrania przewodniczy Sołtys lub osoba zwołująca Zebranie, z zastrzeżeniem ust. 2, §11 ust. 2, § 23 ust. 4 i § 29 ust. 1.

 

2. Zebranie na wniosek Sołtysa może wybrać członka Rady Sołeckiej lub inną osobę na przewodniczącego Zebrania.

 

3. Przewodniczący Zebrania otwiera Zebranie i stwierdza możliwość jego przeprowadzenia.

 

4. Zebranie przebiega zgodnie z przyjętym przez uczestników Zebrania porządkiem obrad.

 

§15.

 

1. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”   musi być większą od liczby głosów „przeciw”.

 

2. Uchwały Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyborów oraz odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

 

3. Uchwały podpisuje przewodniczący Zebrania.

 

§16.

 

1. Z Zebrania sporządza się protokół, który powinien zawierać:

 

1) miejscowość i datę Zebrania,

 

2) stwierdzenie ważności Zebrania,

 

3) porządek Zebrania,

 

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji,

 

5) podpisy przewodniczącego Zebrania i osoby sporządzającej protokół,

 

2. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz załączniki w tym podjęte uchwały.

 

 

 

§17.

 

Jeden egzemplarz protokołu z Zebrania wraz z podjętymi uchwałami przewodniczący Zebrania przekazuje Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia odbycia Zebrania.

 

 

 

Sołtys

 

§18.

 

Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.

 

§19.

 

Do zakresu działania Sołtysa należy w szczególności:

 

1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,

 

2) zwoływanie i prowadzenie Zebrań oraz przygotowywanie projektu porządku obrad oraz projektów uchwał Zebrania,

 

3) wykonywanie uchwał Zebrania,

 

4) inicjowanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego,

 

5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy na zasadach określonych w statucie Gminy,

 

6) występowanie w imieniu Sołectwa,

 

7) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Burmistrza,

 

8) organizowanie i koordynowanie działań polegającym na niesieniu pomocy mieszkańcom Sołectwa w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w zakresie niezastrzeżonym odrębnymi przepisami dla innych podmiotów,

 

9) składanie na Zebraniu na zakończenie kadencji sprawozdania ze swej działalności oraz działalności Rady Sołeckiej,

 

10) zgłaszanie wniosków do Burmistrza i Rady Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa,

 

11) wywieszanie na tablicach ogłoszeń plakatów i ogłoszeń otrzymywanych z Urzędu .

 

 

 

 

 

Rada Sołecka

 

§ 20.

 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

 

2. Rada Sołecka składa się z 3 do 4 osób tj. przewodniczącego i do 3 członków wybieranych przez Zebranie. O liczbie jej członków decyduje Zebranie.

 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej może być Sołtys.

 

4. Przewodniczący kieruje pracami Rady Sołeckiej i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady Sołeckiej stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

 

6. Rada Sołecka wyraża swoje stanowisko w formie wniosków i opinii podejmowanych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej składu.

 

7. W posiedzeniu Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć Radni Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu.

 

8. Członkowie Rady Sołeckiej sprawują swoje funkcje społecznie.

 

9. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy:

 

1) udzielanie pomocy Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,

 

2) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców oraz     przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego.

 

3) wyrażanie opinii w sprawach Sołectwa.

 

 

 

Rozdział 4.

 

 

 

ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

 

§ 21.

 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się na Zebraniu wyborczym zgodnie z   uchwałą Rady Gminy w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy i terminem zebrań określonych zarządzeniem Burmistrza .  

 

§ 22.

 

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej ,Burmistrz podaje do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w Sołectwie.

 

 

 

 

 

 

 

§ 23.

 

  1. 1.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, z zastrzeżeniem ust.3

 

2. Mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do udziału w Zebraniu podpisują listę obecności stanowiącą załącznik do protokołu Zebrania.

 

3. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Zebranie odbywa się w drugim terminie tego samego dnia, w odstępie 20 minut po upływie terminu zwołania pierwszego Zebrania. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na drugim Zebraniu przeprowadza się bez względu na liczbę uprawnionych w nim uczestniczących.

 

4. Zebranie wyborcze prowadzi wybrany w głosowaniu jawnym przez Zebranie przewodniczący Zebrania.

 

§ 24.

 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 członków wybranych spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. Komisja wyłania spośród swoich członków Przewodniczącego.

 

2. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

 

 

 

§25.

 

1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

 

2) przeprowadzenie głosowania,

 

3) ustalenie wyników wyborów,

 

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów,

 

5) ogłoszenie wyników wyborów.

 

2. Protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu Zebrania.

 

§26.

 

1. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa, a następnie przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

 

2. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

 

3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania przedstawia zasady głosowania.

 

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania wyborczego głosują na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Urzędu z umieszczonymi nazwiskami kandydatów w porządku alfabetycznym.

 

5. Przy zgłoszeniu dwóch lub więcej kandydatów na Sołtysa wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata.

 

6. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata na Sołtysa albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata, z zastrzeżeniem ust.7.

 

7. W przypadku głosowania na jednego kandydata na Sołtysa, wyborca głosuje na kandydata stawiając znak „x” w kratce oznaczonej wyrazem „ZA” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w kratce oznaczonej wyrazem „PRZECIW” z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos ważnie oddany przeciwko wyborowi kandydata na Sołtysa. Postawienie znaku „x” w obu kratkach albo nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

8. W przypadku wyborów, o których mowa w ust.7,w protokole głosowania wymienia się ponadto liczbę głosów ważnie oddanych przeciwko wyborowi kandydata na Sołtysa.

 

9. W wyborach członków Rady Sołeckiej wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska najwyżej tylu kandydatów, ilu członków jest wybieranych do Rady Sołeckiej.

 

10. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów.

 

11. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska więcej kandydatów niż wybieranych jest członków Rady Sołeckiej lub nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

 

12. W przypadku głosowania na tylu kandydatów, ile osób jest wybieranych do Rady Sołeckiej, zasady określone w §26 ust.7 i 8 stosuje się odpowiednio.

 

§27.

 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, a                            w przypadku głosowania na jednego kandydata zostaje on wybrany ,jeżeli uzyskał więcej głosów „ZA” od głosów „PRZECIW”.

 

2. Za wybranych na członków Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali   kolejno największą liczbę głosów, a w przypadku głosowania na tylu kandydatów ile jest miejsc w Radzie Sołeckiej za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali więcej głosów „ZA” od głosów PRZECIW”.

 

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów na Sołtysa takiej samej najwyższej liczby głosów przeprowadza się ponownie głosowanie spośród tych kandydatów.

 

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów na członków Rady Sołeckiej takiej samej liczby głosów, jeżeli liczba członków Rady Sołeckiej tak wybranych byłaby większa od liczby określonej w § 20 ust.2. zarządza się powtórne głosowanie spośród kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.  

 

5. W przypadku ponownego uzyskania przez kandydatów na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej równej liczby głosów przeprowadza się losowanie. Losowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w obecności uczestników Zebrania w ten sposób, że do urny wkłada się karty z imieniem i nazwiskiem kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Za wybranego uznaje się kandydata, którego kartę z imieniem i nazwiskiem przewodniczący komisji skrutacyjnej wyjmie z urny i odczyta jej treść.

 

6. Jeżeli w głosowaniu na danego kandydata liczba głosów ,,ZA” jest mniejsza lub równa liczbie głosów ,, PRZECIW” , co oznacza niedokonanie wyboru, zarządza się ponownie głosowanie spośród nowych kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.

 

§28.

 

1. Sołtys   lub członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji.

 

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej mogą wystąpić uprawnieni, zgodnie z §9 ust.2 mieszkańcy Sołectwa stanowiący nie mniej niż 10% uprawnionych. Wniosek o odwołanie kierowany jest do Burmistrza.

 

3. Wniosek do Zebrania o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może złożyć również Burmistrz.

 

4. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej musi być poparty merytorycznymi zarzutami. Do wniosku   złożonego przez mieszkańców musi być załączona lista z podpisami osób uprawnionych.

 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem wyjaśnień w sprawie zarzutów.

 

§29.

 

1. Zebranie dla odwołania Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej oraz Zebranie dla dokonania wyborów uzupełniających lub przedterminowych zwołuje Burmistrz powierzając prowadzenie Zebrania pracownikowi Urzędu.

 

2. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nad odwołaniem Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej wyborca głosuje na karcie do głosowania opatrzonej pieczęcią Urzędu stawiając obok nazwiska osoby, której dotyczy głosowanie znak „ x” w kratce „Tak” co oznacza głos „za odwołaniem”, lub znak „x „w kratce oznaczonej „Nie”, co oznacza głos „przeciw odwołaniu”. Postawienie znaku ,,x ‘’ w obu kratkach lub nie postawienie znaku ,, x” w żadnej kratce oznacza głos nieważny.

 

3. Głosowanie nad odwołaniem Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna powołana na Zebraniu spośród uprawnionych do głosowania                 na Zebraniu.

 

4. W przypadku śmierci ,odwołania lub rezygnacji Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, Burmistrz w terminie 1 miesiąca od zaistnienia przyczyny zarządza wybory uzupełniające lub przedterminowe. Wybory odbywają się według zasad określonych w § 22-27.

 

5. Rezygnację Sołtys lub członkowie Rady Sołeckiej składają na piśmie do Burmistrza.

 

6. Wyborów, o których mowa w ust. 4, nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. W sytuacji kiedy dotyczy to Sołtysa, jego obowiązki przyjmuje wyznaczony przez Radę Sołecką- członek Rady Sołeckiej.

 

7. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających lub przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji organów Sołectwa określonych w Statucie.

 

§30.

 

1. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Sołectwa ma prawo do wniesienia protestu wyborczego w sprawie dotyczącej ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej z powodu naruszenia zasad niniejszego Statutu.

 

2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzut oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

 

3. Protest wyborczy składa się na piśmie do Rady Gminy za pośrednictwem Burmistrza w terminie 7 dni od dnia wyborów. Naruszenie tego terminu spowoduje oddalenie wniosku.

 

4. Rada Gminy rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę, w której:

 

1) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie mającej wpływ na dokonany wybór oraz uznaje nieważność wyborów w całości lub w części i wyznacza nowy termin wyborów.

 

2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie i protest oddala.

 

 

 

 

 

Rozdział 5

 

GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM SOŁECTWA

 

§31.

 

1. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.

 

2. Na wniosek Zebrania Rada Gminy może w drodze uchwały przekazać Sołectwu część mienia komunalnego w zarząd i korzystanie oraz rozporządzanie dochodami z tego źródła     w zakresie wskazanym w§ 4.

 

3. Sołectwo gospodaruje przekazanymi składnikami mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu.

 

4. Ewidencja przekazanego Sołectwu mienia prowadzona jest w Urzędzie Gminy.

 

5. Z przekazanych składników mienia mieszkańcy sołectwa korzystają zgodnie z przeznaczeniem, ich właściwościami i zasadami prawidłowej gospodarki. Przekazania lub przejęcia mienia dokonuje Burmistrz w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, który powinien zawierać oznaczenie stron, oznaczenie przedmiotu przekazania, opis stanu technicznego i inne istotne informacje. Przekazanie nieruchomości Sołectwu nie może naruszać planów zagospodarowania Gminy oraz innych przepisów prawa.

 

§32.

 

1. Na środki finansowe będące w dyspozycji Sołectwa składają się :

 

1) kwoty wyodrębnione w budżecie Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego,

 

2) dochody uzyskane z przekazanego mienia i innych przedsięwzięć organizowanych przez mieszkańców sołectwa.

 

2. W przypadku wyodrębnienia w budżecie Gminy środków na Fundusz Sołecki , jego przeznaczenie oraz tryb składania wniosków przez Sołectwo reguluje ustawa z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim.

 

§33.

 

Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd.

 

 

 

 

 

Rozdział 6.

 

 

 

KONTROLA I NADZÓR

 

§34.

 

Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

 

§35.

 

1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.

 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak i bezpośrednio wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa.

 

§36.

 

1. Organami nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest Rada Gminy i Burmistrz.

 

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności                        z prawem.

 

3. Rada Gminy i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

 

§37.

 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza zarządzeniem Burmistrz i wstrzymuje ich wykonanie.

 

2. Od zarządzenia o którym mowa w ust.1 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania zarządzenia.

 

3. W przypadku wniesienia odwołania, Rada Gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia odwołania podejmuje uchwałę utrzymującą w mocy lub uchylającą zarządzenie Burmistrza.

 

 Poprawiony: środa, 29 sierpnia 2018 12:58  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama