Strona Główna Sołectwa Zarządzenie 27/2018 - Zarzadzenie

Zarządzenie 27/2018 - Zarzadzenie

Email Drukuj PDF
Spis treści
Zarządzenie 27/2018
Zarzadzenie
załącznik nr 1
Załącznik nr2
załącznik nr 3
Wszystkie strony

ZARZĄDZENIE NR 27/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 28 sierpnia 2018r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom gminy Kosów Lacki

Na podstawie art.5 a w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                          o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018r. poz. 944 z późn.zm.) oraz §1 uchwały                                    Nr XXVII/166/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kosów Lacki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz.12 374) zarządzam, co następuje:

§1

W okresie od 29.08.2018r. do dnia 30.09.2018r. przeprowadza się konsultacje społeczne dotyczące nadania nowych statutów sołectwom z terenu Gminy Kosów Lacki. Przedmiotem konsultacji jest projekt Statutu sołectwa stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Konsultacje przeprowadzane będą w formie:

 1. 1)przyjmowania pisemnych opinii, propozycji i uwag dotyczących treści projektów statutów;
 2. 2)spotkań z mieszkańcami odbywających się w ramach zebrań wiejskich.

§3

Konsultacje polegać będą na:

 1. 1)udostępnianiu projektów statutów na stronie internetowej Gminy Kosów Lacki www.kosowlacki.pl w zakładce aktualności ;
 2. 2)wyłożeniu projektów statutów w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki ( pok.nrw dniach i godzinach urzędowania celem udostępnienia ich mieszkańcom ,którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi;
 3. 3)zebraniu opinii, propozycji i uwag do projektów statutów zgłoszonych przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich.

§4

Formularze zawierające opinie, propozycje, uwagi mieszkańców ,organizacji społecznych  i stowarzyszeń należy składać do dnia 30.09.2018r.

 1. a) w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki,
 2. b) u Sołtysów w poszczególnych sołectwach,
 3. c)drogą listową na adres Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki z dopiskiem „ konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kosów Lacki”.

                                                            

                                                          

                                                            

                                                           §5

 

Wzór formularza stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Kosów Lacki: www.kosowlacki.pl, dostępny będzie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki (pokój nr 1) oraz u Sołtysów   w poszczególnych sołectwach.

§6

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki ,w poszczególnych Sołectwach Gminy Kosów Lacki oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§7

Zarządzenie podlega :

 1. 1)zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu: www.kosowlacki.pl ;
 2. 2)wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy;
 3. 3)wywieszeniu na tablicy ogłoszeń poszczególnych Sołectw na terenie Gminy Kosów Lacki.

§8

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

JAN SŁOMIAK

 

 Poprawiony: środa, 29 sierpnia 2018 12:58  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama