Strona Główna Fundusz sołecki Fundusz Sołecki na 2019 rok - składanie wniosków do 30 września 2018.

Fundusz Sołecki na 2019 rok - składanie wniosków do 30 września 2018.

Email Drukuj PDF

Fundusz Sołecki na 2019 rok - składanie wniosków do
30 września 2018.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmonogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim.

Aby skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2019, sołectwa do 30 września  2018 r. muszą złożyć wniosek wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego, do Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Aby wiosek sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie
o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 r.
a dokładnie art. 1 ust. 3, który mówi, że środki
z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są:

 • zadaniami własnymi gminy,
 • służą poprawie warunków życia mieszkańców,
 • są zgodne ze strategią rozwoju gminy,

ponadto powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Przy realizacji funduszu sołeckiego należy brać pod uwagę oprócz wspomnianej ustawy także wiele innych przepisów, o które opiera się działalność gminy.

Najważniejsze z nich to:

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ponadto istotne znaczenie mają przepisy m.in. z zakresu:

 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa budowlanego,
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • ochrony środowiska, ochrony przyrody i prawa wodnego,
 • dróg publicznych i prawa o ruchu drogowym,
 • gospodarowania odpadami i utrzymania czystości i porządku w gminach,
 • pomocy społecznej, systemów oświaty i bibliotek,
 • ochrony dóbr kultury i zabytków,
 • organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
 • kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawą ustalenia działań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego jest art. 7 i ustawy
o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy: 

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
  i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
  i cieplną oraz gaz,
 • działalności w zakresie telekomunikacji,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków
  i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
  i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • promocji gminy,
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wyliczenie to nie jest kompletne o czym świadczy użycie przez ustawodawcę zwrotu
„w szczególności”. Oznacza to, że każde zadanie mieszczące się w tym katalogu lub wymienione w innych przepisach można traktować jak zadnie, które może być zrealizowane
i sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Należy jednak pamiętać, aby zadania te były realizowane zgodnie z przepisami prawa i na majątku, który stanowi własność gminy. np. nie można wyremontować chodnika lub drogi, które nie stanowią własności gminy, ale można przeprowadzić festyn sołecki na gruncie nie będącym własnością gminy. Reasumując można powiedzieć, że zadania „twarde” takie jak inwestycje muszą być realizowane na majątku gminy zaś zadania „miękkie” nie muszą spełniać tego wymogu. Dodatkowe ograniczenia w zakresie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego mogą być związane z koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń przewidzianych prawem np. nie będzie możliwe wydatkowanie środków na budowę placu zabaw bądź budowę oświetlenia bez posiadania niezbędnych dokumentów lub w przypadku braku możliwości ich uzyskania. Kolejnym problemem może być nieuregulowany  stan prawny np. obiektu, z którego korzystają mieszkańcy sołectwa i chcą na niego przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego. Dlatego, że gmina nie może inwestować swoich pieniędzy w nie swoje obiekty, chyba że nabędzie tytuł prawny do danej nieruchomości (dodatkowe koszta). Trzeba o tym szczególnie pamiętać określając wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań. Ograniczenia realizacji zadań z funduszu sołeckiego wynikają także z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W myśl tej ustawy w celu wyłonienia wykonawcy zadania lub dostawcy usług należy stosować odpowiednie procedury. Dlatego tak ważna jest współpraca sołectw z urzędem gminy, który po otrzymaniu wniosków i ich przeanalizowaniu pod kątem zakresu i skali zamówień poinformuje sołectwo: czy dane zakupy towarów lub usług muszą być poprzedzone procedurą mającą na celu wyłonienie wykonawcy, czy też można będzie nabyć usługę lub dokonać zakupu nie stosując ustawy, lub stosując tryb uproszczony („z wolnej ręki”). Środki przekazane sołectwom są częścią finansów publicznych i muszą podlegać wszystkim rygorom prawa. Wszystkie wydatki z funduszu sołeckiego ponosi gmina, na nią wystawiane są faktury, rachunki i zawierane umowy. Pieniądze z funduszu sołeckiego muszą zostać wydane do końca roku, na który zostały uchwalone.

Fundusz sołecki to pieniądze pochodzące z budżetu gminy, które są zarezerwowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Jego wysokość zależy od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców w danym sołectwie. Wysokość funduszu sołeckiego wyliczana jest na podstawie wzoru znajdującego się w ustawie (art. 3 ww. ustawy):

F=(2+ Lm/100)x Kb

gdzie:

F wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm- liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok  budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców,

Kb- kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy,
o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia  roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wysokość środków z funduszu sołeckiego na rok 2019, przypadającego na sołectwa Gminy Kosów Lacki przedstawia poniższa tabela:

 

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm) (4) Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1 ALBINÓW 57 10 119,96 zł
2 BOJARY  83 11 143,77 zł
3 BUCZYN DWORSKI, NOWY BUCZYN 76 10 868,13 zł
4 BUCZYN SZLACHECKI 127 12 876,37 zł
5 CHRUSZCZEWKA SZLACHECKA 102 11 891,94 zł
6 CHRUSZCZEWKA WŁOŚCIAŃSKA 112 12 285,71 zł
7 DĘBE 150 13 782,04 zł
8 DYBÓW 251 17 759,15 zł
9 GRZYMAŁY 122 12 679,48 zł
10 GUTY 232 17 010,98 zł
11 HENRYSIN 22 8 741,75 zł
12 JAKUBIKI  99 11 773,80 zł
13 KOSÓW RUSKI 61 10 277,47 zł
14 KRUPY 47 9 726,19 zł
15 KUTYSKI 78 10 946,88 zł
16 ŁOMNA 124 12 758,24 zł
17 NOWA MALISZEWA 104 11 970,69 zł
18 NOWA WIEŚ KOSOWSKA 154 13 939,55 zł
19 RYTELE ŚWIĘCKIE 292 19 373,62 zł
20 SĄGOLE 111 12 246,33 zł
21 STARA MALISZEWA 101 11 852,56 zł
22 TELAKI 581 30 753,65 zł
23 TOSIE 189 15 317,76 zł
24 TRZCINIEC DUŻY 162 14 254,57 zł
25 TRZCINIEC MAŁY 130 12 994,50 zł
26 WÓLKA DOLNA 84 11 183,14 zł
27 WÓLKA OKRĄGLIK 267 18 389,18 zł
28 WYSZOMIERZ 39 9 411,17 zł
29 ŻOCHY 171 14 608,97 zł
SUMA 29 4 128 390 937,53 zł


 

 Należy pamiętać, że środki przekazywane do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego są częścią finansów publicznych i jako takie muszą podlegać wszystkim rygorom prawa. Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne (w tym także realizowane z funduszu sołeckiego) powinny być dokonywane w sposób:

 1. Celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów
  z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
 2. W sposób umożliwiający terminową realizację zadań
 3. W wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań

O celach, na jakie wydatkowane będą środki funduszu sołeckiego decydują mieszkańcy. Dlatego do nich należ przeprowadzenie procesu planowania realizowanych zadań tak aby były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Im lepiej zaplanowane wydatki przez mieszkańców tym mniej problemów z ich realizacją przez Burmistrza i Urząd.

Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim „Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do burmistrza przez sołectwo wniosku.” Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji przekazanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki, oszacowanie kosztów ww. przedsięwzięcia oraz uzasadnienie ich realizacji.

            Uzasadnienie wniosku o przyjęcie przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego powinno zawierać w szczególności argumenty dotyczące spełnienia wymogu poprawy warunków życia mieszkańców, zgodności ze strategią rozwoju Gminy Kosów Lacki. Zadanie zgłoszone do realizacji winno być zadaniem własnym gminy. Uzasadniając przedsięwzięcia zgłaszane we wniosku należy posłużyć się ustawą o funduszu sołeckim oraz ustawą o samorządzie gminnym np. jeśli przedsięwzięcie polegać będzie na remoncie drogi to można napisać, że służyć będzie ono poprawie warunków życia mieszkańców poprzez lepszy dojazd do zabudowań, zwiększy się bezpieczeństwo, że jest to zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz, że zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ustawy
o samorządzie gminnym.

Ponadto wniosek musi być uchwalony przez Zebranie Wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim). Wniosek należy bezwzględnie przedłożyć Burmistrzowi do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek (art. 5 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim).

Przykładowe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdują się w załącznikach poniżej.

Niedotrzymanie ww. warunków tj. wymagań określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy
o funduszu sołeckim jest podstawą do odrzucenia wniosku.

Poprawiony: poniedziałek, 23 lipca 2018 13:57  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama