Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Email Drukuj PDF

Zaproszenie do złożenia oferty

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 euro na dostawę wyposażenia (sprzęt AGD) do świetlicy wiejskiej w Wólce Okrąglik, gmina Kosów Lacki

 PLIKI DO POBRANIA:

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór umowy 

Formularz Ofertowy


I. Zamawiający:

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

fax (25)7879038

Tel.(25)7879105

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia (sprzęt AGD) do świetlicy wiejskiej w Wólce Okrąglik, gmina Kosów Lacki, zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem:

  1. 1)kuchenka gazowa wolnostojąca z piekarnikiem elektrycznym,

Pojemność piekarnika: 65 l

Wysokość: 85 cm

Szerokość: 60 cm

Głębokość: 60 cm

Kolor: stal nierdzewna

Termoobieg

Funkcja samoczyszczenia piekarnika

Klasa energetyczna A++

 

  1. 2)lodówka z zamrażarką wolnostojąca

 

Wymiary (wys.x szer.x gł.)  nie więcej niż 195 x 60 x 65cm

Pojemność min. 300 l, przy czym pojemność zamrażarki w stosunku do całkowitej pojemności urządzenia nie może mieć więcej niż 30%

Usytuowanie zamrażarki – dół urządzenia

Bezszronowa (No Frost)   

Kolor  stal nierdzewna + srebrny

Klasa energetyczna A+++

Funkcje dodatkowe:

-komora świeżości

-filtr pochłaniający zapachy

 

3) kuchenka 1 palnikowa (taboret gazowy),

4) zmywarka wolnostojąca szer.60

- Klasa energetyczna: A++

- Zużycie wody w 1 cyklu  do 9 litrów

- Pojemność co najmniej 12

- Poziom hałasu do 50 dB

- kolor stal nierdzewna

5) patelnia ceramiczna średnica 28-30cm- szt.2

6) czajnik elektryczny

- moc 2200 W

- pojemność 1.7 l 

- Ergonomiczna rączka,

- obrotowa podstawa

- automatyczny wyłącznik po zagotowaniu,

- zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika

- obudowa - stal szlachetna

i innych niezbędnych urządzeń oraz wyposażenia świetlicy

7) Garnki z pokrywkami

1) pojemność 15 l (średnica max.28cm)

2) pojemność 20 l (średnica max.30cm)

- Garnki ze stali nierdzewnej,

- nienagrzewające się uchwyty

- trójwarstwowe dno

 

2. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony
i oryginalnie zapakowany i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wyposażenia do świetlicy na własny koszt
z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezusterkową dostawę.

                       

III. Termin realizacji zamówienia

do   31.08.2018r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie zasoby techniczne, osobowe i finansowe, pozwalające na realizację zamówienia. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają oświadczenie zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik nr 3.

V. Sposób przygotowania oferty  

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim zgodnie ze wzorem formularza będącego załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

2. Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1

- oświadczenie o zapoznaniu z wzorem umowy i ewentualnych poprawkach- zał.2

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał.3

 

3. Oferta oraz wymagane formularze i oświadczenia wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem

 

VI. Termin, miejsce i składania ofert

Oferty należy składać do dnia 13.07.2018r. do godz.10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki , ul. Kolejowa 2 pokój nr 1 - osobiście, pocztą, fax (25)7879038 lub
e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pośrednictwem poczty e-mail lub faks pod warunkiem załączenia kopii dokumentu potwierdzającego, że oferta została przesłana pocztą. W tytule maila należy napisać ,,Oferta na dostawę wyposażenia (sprzęt AGD) do świetlicy wiejskiej w Wólce Okrąglik”.

 

VII. Termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w dniu 13.07.2018 r. godz. 10.15

VIII. Kryterium oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowane kryterium:
– cena oferty – 100 %


Opis sposobu obliczania kryterium ceny

Cena „C”- 100 % – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 100, wg. wzoru:
gdzie:
C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny,
Cmin. – cena najtańszej oferty,
Cb – cena badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt.

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące. W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy krótszy niż 24 miesiące wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapytania ofertowego, unieważnienia postępowania oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty, jak również do przesunięcia terminu na składanie ofert, bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ani uprawnienia wobec Zamawiających

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami

1. Bożena Andrzejczuk, Longina Oleszczuk

Tel.(25)7879105

 

X. O wyniku postępowania zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożą swoje     oferty.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy- wzór

2. Projekt umowy

                                                                                                         

XI. Dodatkowe Informacje

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                              

       Jan Słomiak

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama