Strona Główna Sesje Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XXXIII

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XXXIII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r.o godz.10 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.                              

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4. Zapytania mieszkańców gminy.

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kosów Lacki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kosów Lacki.

8.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu

przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.

9.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.

10.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Strategii Rozwoju Gminy Kosów Lacki do 2025 roku.

11.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok:                                        

   a) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017r.,

   b) przedstawienie treści wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej wraz z opinią RIO  o wniosku Komisji,

   c) dyskusja.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.

15.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

19.Zamknięcie obrad.                                                  

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta i Gminy

                                                                                                /-/

                                                                                     Stanisław Kuziak        

Poprawiony: środa, 20 czerwca 2018 12:51  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama