Strona Główna

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 23 maja 2018r. o godz.10 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna 4 w Kosowie Lackim.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych gminy

.
4.Zapytania mieszkańców gminy.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
6.Informacja o pracy Posterunku Policji w Kosowie Lackim w 2017 roku.
7.Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kosów Lacki za 2017 rok.
8.Informacja o funkcjonowaniu klubu „Kosovia”.
9.Ocena zasobów pomocy społecznej.
10.Informacja o gospodarce wodno-ściekowej za 2017 rok.
11.Informacja o gospodarce odpadami za 2017 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
14.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Telakach Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim.
16.Podjęcie uchwały o uchwaleniu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosów Lacki.
17.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2018-2034.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2018.
21.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22.Sprawy różne.
23.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
24.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy

Stanisław Kuziak

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama