Strona Główna

Ogłoszenie Burmistrza - otwarty konkurs ofertOgłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Email Drukuj PDF

                                                                                                             Kosów Lacki, dnia 07.05.2018r.
OSO.524.3.2018

 

Ogłoszenie

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
                              

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz 450)

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert:

Nr 1. Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2018 roku. Ogłoszonego Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 kwietnia 2018r.

Nr 2. Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki - przedsięwzięcia kulturalne i sportowe". Ogłoszonego Zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 kwietnia 2018r.

Celem naboru jest wyłonienie członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej. Kandydat na członka komisji konkursowej nie może zostać wskazany przez organizację/podmiot biorący udział w ogłoszonym konkursie. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego  

ogłoszenia w formie pisemnej wpisując w odpowiednie miejsce nazwę konkursu:

- składając formularz w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul Kolejowa 2,           

   08- 330 Kosów Lacki

- przesyłając drogą pocztową na wskazany adres

   w terminie do dnia 11.05.2018r. do godziny 16:00

Wybrani członkowie zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – tel. 25 7879105.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                                     Jan Słomiak

 

 PLIK do pobrania

 

                                                                    Załącznik do Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów
                                                                     na członków komisji konkursowej


     Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w komisji konkursowej, opiniującej


   oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania

 

     publicznego w zakresie..................................................................................................

 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby wskazywanej
do udziału w pracach komisji konkursowej

Nazwa i adres organizacji wskazującej
osobę

Telefon kontaktowy osoby wskazywanej

E-mail osoby wskazanej…....................................................                                               ….......................................
               pieczęć organizacji                                                                           miejscowość i data

…...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
     (czytelny podpis/y i pełniona/e funkcje osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu)

 

Oświadczenie osoby wskazanej

Ja niżej podpisany(a) ….........................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym …......................................................................
oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego, złożone w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr .................... Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 kwietnia 2018r.
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) , dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej oraz przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

….....................................                                                                         …......................................
     miejscowość i data                                                                                       podpis kandydata

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama