Strona Główna

Zaproszenie na sesję XXX

Email Drukuj PDF

Zapraszam na  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki ,która odbędzie się w dniu  26  marca  2018r. o godz.10ºº w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury  w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim.

7.Informacja o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  2016-2020.

8.Przedstawienie raportu z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

9.Podjęcie uchwały  w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych  w każdym okręgu.

10.Podjęcie uchwały  w sprawie  podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich  numerów, granic  i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

11.Podjęcie uchwały w sprawie  określenia opłat za korzystanie z wychowania    przedszkolnego w przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kosów  Lacki.

12.Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia ,, Wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy Kosów Lacki na lata 2018 - 2023”.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Kosów Lacki na 2018 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na  przystąpienie Gminy Kosów Lacki do projektu pn. ,,Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych".  

15.Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn.

16.Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

17.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów  

     Lacki na lata  2018-2034.

18.Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.

19.Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania.

20.Sprawy różne.

21.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

22.Zamknięcie obrad.                                                    

                                                                                         Przewodniczący

                                                                                    Rady Miasta i Gminy

                                                                                                 /-/

                                                                                       Stanisław Kuziak     

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama