Strona Główna

Nabór do przedszkola 2018r.

Email Drukuj PDF

I N F O R M A C J A
w sprawie rekrutacji do Gminnego  Przedszkola  
w Kosowie Lackim
na rok szkolny 2018/2019


Dyrektor Gminnego Przedszkola  w Kosowie Lackim    i n f o r m u j e,  że:

1. Dzieci do Gminnego Przedszkola  w Kosowie Lackim przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola.
Rodzice dzieci już uczęszczających  do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola – przedszkolekosowlacki.pl w zakładce REKRUTACJA

3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

4. Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy mogą być przyjęte do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu gminy – przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria z odpowiadającą im określoną liczbą punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kryteria podstawowe (art. 131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe)

 

L.p

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

 

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny

 

10

2.

Niepełnosprawność dziecka

 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046 i 1948).

 

 

 

 

10

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2016r., poz. 2046 i 1948).

 

 

 

 

 

10

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2016r., poz. 2046 i 1948).

 

 

 

 

10

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2016r., poz. 2046 i 1948).

 

 

 

 

 

 

10

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

 

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

 

 

10

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

 

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575,1583 i 1860.).

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr XXII/151/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

Kryteria dodatkowe (II etap rekrutacji)

 

1.

Zatrudnienie obojga rodziców / opiekunów prawnych

załącznik: oświadczenie o zatrudnieniu

20

 

2.

Zatrudnienie jednego z rodziców / opiekunów prawnych

załącznik: oświadczenie

10

3.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej przez oboje rodziców / opiekunów prawnych

załącznik: oświadczenie

20

4.

Liczba zadeklarowanych godzin w czasie przekraczającym 5 godzinny wymiar zajęć

załącznik: oświadczenie

10

5.

Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola

załącznik: oświadczenie

10

* - na równi z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę traktuje się osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobę uczącą się (studiującą) w trybie dziennym, osobę prowadzącą gospodarstwo rolne i osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

 

 

6. W przypadku spełniania danego kryterium -  spośród kryteriów podstawowych (ustawowych), do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające  spełnianie tego  kryterium.
Spełnianie kryteriów dodatkowych potwierdzane jest odpowiednim  oświadczeniem, w którym składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego  oświadczenia”.

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.

  8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki na rok szkolny 2018/2019   (załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2018Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 stycznia 2018r.

  9. Wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami (oświadczeniami)  należy  składać w sekretariacie   przedszkola w terminie  od 1 marca 2018 r. do 30 marca 2018r.

 10. Weryfikacja dokumentacji : 03.04.2018r. – 18.04.2018r.

11.Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy  informacyjnej w przedszkolu listy dzieci  przyjętych i do przedszkola, zawierającej ich imiona i nazwiska,  uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 2/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 29 stycznia 2018r

 

HARMONOGRAM

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim na rok szkolny 2018/2019

Lp

Rodzaje czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

 

 

 

zasadniczego

uzupełniającego

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 1 marca do 30 marca 2018r.

Od 2 maja do 11 maja 2018r

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. art. 150 ust. 7 ustawy **

Od 3 kwietnia do 18 kwietnia 2018r.

Od 14 maja do 24 maja 2018r

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20 kwiecień 2018r.

25 maj 2018r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 27 kwietnia 2018r.

Do 30 maja 2018r

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

30 kwiecień 2018r

1 czerwiec 2018r

 

** ustawa z dnia 14 grudnia 2016roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz 59 ) art. 150 ust.7 – Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka

 

 

 

 

 

Oświadczenia do wniosku:

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 26 lutego 2018 10:58  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama