Strona Główna

Zarządzenie 54.2017

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE 

Nr  54/2017

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w  sprawie ogłoszenia  przetargu na sprzedaż nieruchomości

będącej własnością  Gminy Kosów Lacki

            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jedn. tekst. Dz. U. z 2017r., poz. 1875/, art. 28 , art. 37 ust.1, art. 38  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U z 2016r.  poz. 1875 z późn. zm./, § 3 ust.1, § 6,  § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn. Dz. U z 2014r., poz. 1490/  zarządza się co następuje:

§ 1

 

  1. 1.OgłI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Kosów Lacki, stanowiącej działkę gruntu położną w obrębie wsi Rytele Święckie  gm. Kosów Lacki oznaczoną nr ewid.  237 o powierzchni 0,85 ha .
  2. 2.Zatwierdzam ogłoszenie o przetargu, które stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
  3. 3.Regulamin przetargu,  stanowi załącznik Nr 2zarządzenia.

§ 2

 

     Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię  Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 3

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                          

 

           BURMISTRZ

 

           Jan Słomiak

PLIKI DO POBRANIA

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama