Strona Główna

Informacja o wynikach konsultacji

Email Drukuj PDF

OSO. 523.6.2017

 

 

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na rok 2018

 

 

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwała Nr XXXVII/208/2010  Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi                               i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010r. Nr 201, poz 5789) poprzez wykorzystanie formy konsultacji w postaci bezpośredniego, otwartego spotkania                z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz wyrażenia opinii o projekcie                      w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta                    i Gminy Kosów Lacki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Konsultacje odbyły się w dniach                            od 31 października 2017r. do 10 listopada 2017r. W trakcie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii o projekcie uchwały. 

 

 

                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                 Kosów Lacki

                                                                                   Jan Słomiak

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama